પરીપત્ર નં: ૫૩૫: “વૈશ્વિક મહામારી કોરોનામાં વ્યક્તિગત-સામુદાયિક સ્વચ્છતા અને આરોગ્યની જાળવણી ઓનલાઇન કાર્યશાળામાં એન.એસ.એસ. +૨ કક્ષાના પ્રોગ્રામ ઓફીસરોને ઓનલાઇન-કાર્યશાળા તાલીમમાં જોડાવવા અંગે

પરિપત્રો