પરીપત્ર-૫૭૩ ગુજકેટ-૨૦૨૦ના ઉમેદવારોનું પરીણામ બોર્ડ ની વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઈન મુકવા બાબત.

પરિપત્રો