પરીપત્ર નં.૬૩૮- રાજ્યમાં આવેલ તમામ બોર્ડની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ના વર્ગો ચાલુ કરવા બાબત.

પરિપત્રો