પરીપત્ર નં.૬૫૩-છઠ્ઠી એકમ કસોટી ધો-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, અંગ્રેજી પ્રથમ ભાષા(૦૦૬) ના અભ્યાસક્રમમાં સુધારા બાબત.

પરિપત્રો