પરીપત્ર નં.-૬૭૧- શૈક્ષણીક વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧ માટે ધો-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રાયોગિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરુપ મઓકલવા બાબત.

પરિપત્રો