પરીપત્ર નં.૬૭૮- ધો.-૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અનુ,જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧ માં ઓનલાઈન શિષ્યવૃતિ/સાયકલની યોજનાનો ડીઝીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર અમલ કરવા અંગે.

પરિપત્રો

LIST OF UPDATED SCHOOL ALL 2020