પરીપત્ર નં.૧૫૦- ધો.૯ અને ૧૧ની એપ્રિલ-૨૦૧૯માં લેવાયેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો રીટેસ્ટ લેવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર ન ૧૪૮: સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચમાંધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન હાજરી અપલોડ કરવા બાબત

Continue Reading

પરિપત્ર નં. ૧૪૬ ધોરણ – ૯ અને ૧૧ ની લેવાયેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા રીટેસ્ટ લેવા બાબત.

Continue Reading

પરિપત્ર નં. – ૧૪૪ નેશનલ સ્કીમ ફોર ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ ફોર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (શિષ્યવૃત્તિ યોજના)

Continue Reading

પરીપત્ર ન ૧૪૫: સળંગ એકમ વર્ગ વધારા તથા ક્રમિક વર્ગવધારા તથા ધોરણ ૧૨ નાં પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ વધારા બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર નં.-૧૩૯- USE OF NATIONAL ELIGIBILITY ENTRANCE TEST (UG)-2019 (NEET(UG) 2019) QUALIFIED MERIT LIST FOR FILLING UP 15% SEATS IN THE RECOGNISED VETERINARY COLLEGE UNDER ALL INDIA QUOTA DURING THE ACADEMIC SESSIONS 2019-20 PUBLIC NOTICE REGARDING.

Continue Reading