પરીપત્ર નં:૨૭૭: ધોરણ ૧ થી ૧૦ અનુ.જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓની પ્રિ-મેટ્રીક સ્કોલરશીપ બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૨૭૫ ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયંતિ ઉજવણી ભાગ રૂપે કલા ઉત્સવ હેઠળ સ્પર્ધાઓ યોજવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નં:૨૭૩: ધોરણ ૯ અને ૧૦ ના નવા/ક્રમિક વર્ગ વધારા મેળવવા સમયમર્યાદામાં ઓનલાઇન દરખાસ્ત કરવા બાબત

Continue Reading