પરીપત્ર: ૧૫૮: સરકારી/ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક/ઉ.માં.શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર:૧૫૭: ભારેથી અતિભારે વરસાદ/વાવાઝોડા અન્વયે તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ શાળાઓમાં શૈક્ષણીક કાર્ય બંધ રાખવા બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર ન: ૧૫૬: વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે એન.એસ.એસ યોજના સ્વયંસેવકોની ફાળવણીની માહીતી મોકલવા બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર નં.૧૫૦- ધો.૯ અને ૧૧ની એપ્રિલ-૨૦૧૯માં લેવાયેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો રીટેસ્ટ લેવા બાબત.

Continue Reading