પરીપત્ર નં-295 દિવાળી વેકેશન દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓને ગૃહકાર્ય “નવા ભારતની મારી કલ્પના” વિષય પર નિબંધ લેખન આપવા બાબાત

Continue Reading

પરીપત્ર નં:૨૮૯: શાળાના જનરલ રજીસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીનાં નામ અને પિતાના નામમાં આંશિક (વિશેષણો) સુધારા કરવા બાબત

Continue Reading