પરિપત્ર ૨૮૪ વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ટ્રેડ શો ૨૦૧૭માં એક્સપોઝર વિઝીટ કરવા બાબત

website/fc/images/pari 284.jpg 

  • Paripatra - 36 (Govt. / Granted School's Staff Information 11/02/2013)
 • P-147 (4)(Dt:27/8/13)
 • p-148 (Dt:29/8/2013)
 • p-149 NSS Day Celiberation (Dt:29/8/13)
 • p-150 5th September Celibration(Dt:29/8/2013)
 • p-151 Gujarat Pxik Abhiyan (dt:29/8/13)
 • p-152 UDISE Data Form Information(dt:29/8/2013)
 • P-153 Varg Ghatada Darkhast (Dt:30/8/13)
 • p-154 Rostre Kramam Nondh (Dt:2/8/13)
 • P-155
 • p-156(date 03-09-2013)
 • Rojgar Kacheri Amreli
 • Election - 2012 26/11/12
 • Paripatra - 220 (Sampradayik Sadbhav Abhiyan Saptah 19/11/12)
 • Paripatra - 221 (Regarding Roster Register 19/11/12)
 • Paripatra - 222 (Diwali Vecation 19/11/12)
 • Paripatra - 223 (Akhabari Yadi 19/11/12)
 • Paripatra - 224 (Std.10th & 12th AvedanPatra Bharava Babat. 19/11/12)
 • Paripatra - 225 (GR Number 19/11/12)
 • Paripatra - 226 (1) (Roster Register Forms 21/11/12)
 • Paripatra - 226 (2) (Roster Register Forms 21/11/12)
 • Paripatra-226 (3) (Roster Register Form 22/11/12)
 • Coordinator Training(20/10/2012
 • Paripatra - 211 (Akhabari Yadi 18/10/12)
 • Paripatra - 212 (Meeting of State Squard 19/10/12)
 • Paripatra - 213 (GSHSEB Election - 2013 20/10/12)
 • Paripatra-214 ( To Send the List of Girls Studing in std.10th 20/10/12)
 • Paripatra- 215 ( std.10th & 12th AvedanPatra Mudata ma Vadharo 23/10/12)
 • Paripatra - 216 (Instruction of Enrolment and Registration Fees 25/10/12)
 • Paripatra - 218 (Election 2012 02/11/12)
 • Paripatra - 219( Information of Schools 02/11/12)
 • Paripatra - 202 (Akhabari Yadi 10/10/2012)
 • Paripatra - 203 (GR of Education Depratment 11/10/12)
 • Paripatra- 204 (Election of GSHSEB Board 11/10/12)
 • Paripatra - 205 (Regarding GSOS Repeater's Students 15/10/12)
 • Paripatra - 206 (Akhabari Yadi 15/10/12)
 • Paripatra - 207 (Akhabari Yadi for SSC form Online Registration 18/10/12)
 • Paripatra - 208 (Updation in Previous Press Note 18/10/12)
 • Paripatra - 209 (Press Note for Sanskrit and Music Subject's Language Selection 18/10/12)
 • Paripatra - 210 (ICT Computer Lab. Register 18/10/12)
 • Paripatra- 195 ( To give the Figure of KhelMahakumbh Registration 29/09/12)
 • Paripatra-196 (Std.10th and 12th na AvedanPatra 06/10/12
 • Paripatra - 197 (Change the Date of Diwali Vacation 08/10/12)
 • Paripatra-198 (Fot Teachers and Staff will retire in the year 2013-14 08/10/12)
 • Paripatra - 199 (To Use the Paper's Flag on National Festivals 08/10/12)
 • Paripatra-200(Std:12 Online form guideline Dt:9/10/2012)
 • Paripatra-201 (Shikshak sahayako ni khali jagya patrak Dt:9/10/2012)
 • U-Dise 2012-13 Form Instruction (Dt:9/10/2012)
 • Paripatra - 187 (Central Sector Merit Scholarship 21/09/12)
 • Paripatra- 188 Training & Guidence for Std.10th Online Registraion 25/09/12
 • Paripatra - 189 ( Guidence & Traing by BISAG For Std.10th Online Registraion 25/09/12)
 • Paripatra- 190 (Give Admission to H.I.V. / AIDS affected Children 26/09/12)
 • Paripatra - 191 (Shalakiy Sarva Grahi Mulyankan English Medium 26/09/12)
 • Paripatra - 192 (Sanskrit Gaurav Pariksha 26/09/12)
 • Paripatra - 193 (Std. 10th Arabi Parirup 26/09/12)
 • Paripatra- 194 ( Science Streame Pre field Distribution 26/09/12)
 • P-157(DATE 03-09-2013)
 • P-157(1)(DATE-03-09-2013)
 • P-158(DATE-03-09-2013)
 • p-159 Rashtriy Bal Swasth (Dt:5/9/13)
 • p-161
 • p-162
 • p-163 Uccatar madhyamik prmanptra(Dt. 07/0902013)
 • P-164 (10/09/2013) chutani
 • p-165(11/09/2013) mahiti mokalava
 • P-166(12-9-13)
 • P-167(12-9-13)
 • P-147(2) (Dt:27/8/13)
 • P-147 (3)(Dt:27/8/13)
 • paripatra-138(12-08-2013)
 • paripatra(1)(12-08-2013)
 • paripatra-139(date-13-08-2013)
 • paripatra-140(date-13-08-2013
 • p-141(date-14-8-2013)
 • p-142(date-14-8-2013)
 • p-143 Date-14-8-2013
 • p-145 Date-14-08-2013
 • P-146(Dt:27/8/2013
 • P-147 (Dt:27/8/13)
 • P-147 (1)(Dt:27/8/13)
 • p-133
 • p-134(1) Yuva mahotsav(Dt:5/8/13)
 • p-134(2) Yuva mahotsav(Dt:5/8/13)
 • p-135 date-06-08-2013
 • p-136 date- 06-08-2013
 • paripatra-137(date-12-8-2013)
 • p-91 Vidhya Laxmi Bond Mahiti (Dt;4/6/14)
 • paripatra-13(2)7(date-12-8-2013)
 • paripatra-137(3)(date-12-8-2013)
 • P-131(DATE-31-07-2013
 • P-132DATE-31-07-2013 MATHIS SCIENCE PRADARSHAN
 • Paripatra 115 GKS Registration(Dt:4/7/13)
 • Samaj Kalyan Shishyavruti (1) (Dt:4/7/13)
 • Samaj Kalyan Shishyavruti (2)(Dt:4/7/13)
 • p-116(Inspayer aword balance praprojel)
 • p-116(113)
 • p-116(150)
 • P-117(20-7-13) Board chutani
 • P-118(MATDAR YADI SUDHARNA)
 • P-119(VISHWA VASATI DIN)
 • P-120(QUIZ SPARDHA)
 • P-120(1)(QUIZ)
 • P-121(MATDAR MAHOSAV)
 • P-121(1)(MATDAR MAHOSAV)
 • P-121(2)(MATDAR MAHOSAV)
 • P-121(3)(MATDAR MAHOSAV)
 • P-122(EDN)
 • P-123(purak exam)
 • P-124
 • Paripatra-125 Std 9 To 12 varg vadharo (Dt:8/7/13)
 • P-126(AKHABARI YATI)12-7-2013
 • Paripatra-127 Teacher Training (Dt:20/7/13)
 • Patipatra-128 Indipendent Day CVelibration(dt:24/7/13)
 • Paripatra-129(1)(date-24-07-2013)
 • Paripatra-129(2)(date-25-07-2013)
 • P-130(DATE-31-07-2013) GSEB
 • Paripatra-108 (national scheme of insative to grils)
 • Spardha Metting
 • Paripatra-109 Std9-10 jati pramanpatra(Dt:4/7/13)
 • Paripatra-110 Primary7 Diploma Admission(Dt:4/7/13)
 • Paripatra-111 Std-9 Girls Cycle Bhet(Dt:4/7/13)
 • Paripatra-112 Manav Adhikar Pratigya(Dt:4/7/13)
 • Paripatra-113 Nibhav Grant ni Mahiti(Dt:4/7/13)
 • Paripatra 114(1) Anuchusit Jati Vidhyarthi Shishyavruti(Dt:4/7/13)
 • Paripatra 114(2) Anuchusit Jati Vidhyarthi Shishyavruti(Dt:4/7/13)
 • Paripatra-103(1) Common merit(Dt:19/6/13)
 • Paripatra-103(2) common merit (dt:19/6/13)
 • p-104 Talim Rad Karva Babat
 • Samaj Kalyan Shishyavruti (1)
 • Samaj Kalyan Shishyavruti (2)
 • Paripatra-105(1) Science and maths
 • Paripatra-105 science and mathas
 • Paripatra-105(2) sicence and maths
 • Paripatra-106 BISAG prasaran (Dt:28/6/13)
 • Paripatra-107 Shala Pravesh Utsav(Dt:28/6/2013)
 • Paripatra-94 Salang Ekam anusandhane (Dt:11/6/13)
 • Paripatra-95 Std 9 ma pravesh kanya Cycle melavava(Dt:13/6/13)
 • paripatra-96 Std 9 EDN pustako vahechani(Dt:13/6/13)
 • Paripatra-97 School Result information (Dt:13/6/13)
 • Paripatra-96(1) EDN purstak ni recept dt 14-06-2013
 • Paripatra-99 Atipachat
 • P-7 pariksha mahiti bhat bhai date; 10/1/2014
 • Paripatra-101U-DISE mahiti bharva Babat
 • P-168(20-9-13)
 • Paripatra-95(1) Std 9 ma pravesh kanya cycle (Dt:19/6/13)
 • paripatra - 77 (gujcet examination babat Dt:6/5/13)
 • Paripatra-78 Board Election Jahernamu(Date:15/5/13)
 • Paripatra-79 Drwing Teacher Salary(Date:15/5/13)
 • Paripatra-80 Pre-Monsune Preparation(Date:15/5/2013
 • Paripatra-81 M.S.University E-Library Facility(Date:18/05/13)
 • Paripatra-82 Akhbar Yadi GUJCET(Date:20/5/13)
 • Paripatra-91 Adarsh Nivasi School Admission(Date:10/6/13)
 • Paripatra-92 Madhyamik Vibhag Khalijagya Mahiti(Dt:10/6/13)
 • Paripatra-93 school praveshosav (dt 11-06-2013)
 • Paripatra-70 Raja pravas rahat (Date:22/4/13)
 • Paripatra-71 NSS Target & Achievement (Date:22/4/13)
 • Paripatra-72 NMMS-11 Merit Student List (Date:22/4/13)
 • Paripatra - 73 (Medical Bhaththa Babat Dt : 25/4/13 Tuesday)
 • Paripatra - 73(1) (Medical baththa babat dt:25/4/13 Tuesday)
 • Paripatra-74 Akhabar Yadi GUJCET (Date:01/05/13)
 • Paripatra - 75 ( Kanya Kelavani Nidhee Dt:3/5/13
 • Audit Programme may - 2013 (Dt : 3/5/13)
 • PARIPATRA - 76 (BOARD ELECTION INFORMATION Dt:4/5/13)
 • Paripatra-69 SC Students ne scolarship(date:15/4/13)
 • Science Technolgy Teachers Tarining (20/4/13)
 • ON LINE GRANT FALAVANI
 • PARIPATRA - 65 (Dt : 1/4/2013)
 • ON LINE GRANT FALAVANI (PRAIVET BODIES PART - 1 Dt: 1/4/2013)
 • ON LINE GRANT FALAVANI (PRAIVET BODIES PART - 2 Dt: 1/4/2013)
 • PARIPATRA - 66 (FAJAL KEMP Dt:5/4/13 FRIDAY)
 • PARIPATRA - 67(R.M.S.A. ANTARGAT SHIKSHAK SAJJATA TALIM) (Dt : 5/4/13)
 • Grant Ganatari Camp (Date:15/4/13)
 • Paripatra-68 Shikshanik ange pachat ptrmanpatra(Date:15/4/13)
 • Paripatra-57(1)(VYAVASTHAPAN NITI VISHE SUCHANA Dt.14/3/13)
 • PARIPATRA-57(2)(VYAVASTHAPAN NITI VISHE SUCHANA Dt.14/3/13)
 • PARIPATRA-58(1) (BOARD NI JAHER PARIKSHANA MAHENTANA DAR SUDHARA BABAT Dt.14/3/13)
 • PARIPATRA-58(2) (BOARD NI JAHER PARIKSHANA MAHENTANA DAR SUDHARA BABAT Dt.14/3/13)
 • Paripatra-59 (CCC PARIKSHA PASS KARVA ANGE Dt.14/3/13 - THURSDAY)
 • KARMAYOGI TALIM BABAT (Dt. 26/3/13TUESDAY)
 • Paripatra-60 Rashtriya Gaurav Apaman Nivaran(28/03/13)
 • Paripatra-61 GUCET Pariksh(28/03/13)
 • Paripatra-62 Science Fee Receipt (Dt:28/03/2013)
 • paripatra -46 (rajya bahar pravas babat Dt.27/2/13)
 • paripatra -47 (students bank account Dt.27/2/13)
 • paripatra -48 (fee Rasid ni Akhabariyadi Dt.27/2/13)
 • Paripatra - 49 (Jati Pramanpatra 28/02/13)
 • Paripatra - 50 (Workshop of P.T. Teacher 01/03/13)
 • Paripatra - 51 (Related to Timing of Secnd. and High. Secnd. Schools 05/03/13)
 • SAMAJKALYAN SHISHYAVRUTI (DATE :08/03/2013)
 • Paripatra - 52 (To Change the date of Annual Exams 08/03/13)
 • Paripatra- 53 (JEE-NEET Books 08/03/13)
 • Principal's Training Under G & C 11/02/13
 • Paripatra - 37 (SSC / HSC Exam 12/02/2013)
 • Paripatra - 54(1) (Medical Expenses of Staff 08/03/13)
 • Paripatra - 54(2) (Medical Expenses of Staff 08/03/13)
 • p-55 ( Bank Account babat Dt:8/3/2013)
 • paripatra -56(maths na paper babat Dt.11/3/13)
 • Jati Pramapatra Margdarshan Karyakram(12/03/13)
 • PARIPATRA - 64 (JATI PRAMANPATRA Dt: 30/3/2013 SATURDAY)
 • PARIPATRA - 63 (BADALAYELA PATHYAPUSTAKO MAHITI Dt:30/3/2013
 • Paripatra - 38 (Aries Bill 14/02/13)
 • Paripatra - 39 (Akhabari Yadi 14/02/13)
 • Paripatra - 40 (Jee - Neet Examination Dt:15/2/13)
 • Paripatra - 41 (Matrubhasha Gaurav Din 18/02/2013)
 • Paripatra - 42 (National ICT Awards - 2013 19/02/2013)
 • LIST OF HSC C.S. 22/02/13
 • LIST OF SSC S.C. 22/02/13
 • Paripatra-43 ( Gunavat Sudharan varkshop 26/02/13)
 • Paripatra - 44 ( SC Certificate 26/02/13)
 • Paripatra-45 (EDN 26/02/13)
 • Paripatra-83 School information (Date:22/05/13)
 • Paripatra-85 PentionYojana PAN Number(Date:28/5/2013)
 • paripatra-86 School infoermation Important(date:28/5/2013)
 • Paripatra-84 Avak Kharch ni mahiti(Date:28/5/2013)
 • Paripatra-83(1) Revise School Information(Date:29/5/13)
 • RTI Information (Date:29/5/13)
 • Paripatra-87 Shala Praveshotsav 2013 SVS Meeting(Date:29/5/13)
 • Paripatra-88 General paripatra (date:30/5/2013)
 • Paripatra -90 (S.T. PASS BABAT)
 • P-169(date 20-9-13)
 • P-170(date 20-9-13)
 • P-171(date-20-9-13)
 • ડીઝીટલ ઇન્ડિયા-ડીઝીટલ ગુજરાત ઓન લાઈન ક્વીઝ અન્વયે
 • P-196-1 PCRA નિબંધ સ્પર્ધા
 • P-189 E.B.C Andajo
 • P-208 Incentive to girls urgent
 • P-207 BISAG Prasaran
 • પરિપત્ર - ૨૦૯ વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર - ૧ ની તારીખ ૦૫/૧૦/૨૦૧૫ કરવા બાબત
 • P-206 ચિત્રકામ પરીક્ષા
 • Extra - જિલ્લા કક્ષા યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા અંગે
 • P-200 NTSE સુધારો
 • p-201 સવંત્સરી રજા બાબત
 • RAMANUJAN GANIT SPRDHA
 • P-202 ABOUT SEC.SCHOOL TALIM
 • p 204 ઓકાટો - નવે રજી અંગે
 • બાબાસાહેબ આંબેડકર જિલ્લા કક્ષાની નિબંધ સ્પર્ધા
 • ડાયટ દિનની ઉજવણી તથા ડાયસ ફોર્મ ભરવા અંગે
 • P-194 ચૂંટણી માહિતી
 • P-192 શ્રેષ્ઠ શાળા દરખાસ્ત
 • રમત ગમત અધિકારી નો પરિપત્ર
 • p-195 RTI mahiti
 • p-196 સ્વચ્છતા અભિયાન તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૫
 • p-198 સૈનિક દિન ફાળો
 • p-183 ઉ.માં.વિભાગના અંગ્રેજી શિક્ષકની તાલીમ આદેશ
 • 184- યુવા મતદાર મહોત્સવ ૨૦૧૫
 • P-185 બાયસેગ પ્રસારણ
 • P-187 વહીવટી ગુણવતા સુધારણા વર્કશોપ
 • P-188 વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
 • P-190 બાયસેગ પ્રસારણ નવું
 • P-191 નિબંધ સ્પર્ધા તથા વક્તૃત્વ સ્પર્ધા
 • P-193 નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની વિદ્યાર્થી વર્ગ સંખ્યા માહિતી
 • P-178 ઉતરવહી અવલોકન
 • P-179 વિદ્યાર્થીના આધારકાર્ડની માહિતી અરજન્ટ
 • P-180 વાહકજન્ય રોગો
 • p-181 પાંચમી સપ્ટેમ્બર ઉજવણી
 • P-182 આર.ટી.આઈ.માહિતી
 • P-175 NTSE SCHOLARSHIP માહિતી
 • P-177 યુવા ઇકો વકતૃત્વ
 • medical karch patrak
 • medical karch patrak 2
 • P-169 ધો ૧૧ માં પ્રવેશ અંગે
 • p-170 ભૂમિતિ સ્પર્ધા
 • P-171 ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ માહીતી ૨૦૧૫-૨૦૧૬
 • વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન માર્ગદર્શિકા
 • p-147 પત્રક નં -૧ થી ૯ ની માહિતી
 • P-148
 • DIGETAL INDIA DIGETAL GUJRAT QU.
 • p-149
 • p-152
 • p-153
 • p-158 talim badh rahevaa
 • p-159 મહિલા દિન ની ઉજવણી
 • P-157 જ્ઞાન સપ્તાહની ઉજવણી
 • P160 ૧૫ મી ઓગષ્ટ ઉજવણી
 • P-135
 • p-136
 • p-137
 • p-138
 • p-143 date 15/7/15
 • p-139
 • p-140
 • p-141
 • p-142
 • p-144
 • P-145
 • P-146
 • medical karch 3/8/15
 • P-122
 • p-125 varsad babat
 • p-124
 • p-123
 • p-126
 • p-127
 • P-128
 • P-129
 • P- 130 DIGITAL INDIA PROGRAMME
 • P-131
 • P-134
 • P-132
 • P- 107
 • P- 109
 • P-108
 • p-110 dt- 05/06/2015
 • p-112 d-8/6/15
 • p-113 date 10/6/15
 • P-111 D 10/6/15
 • p-114 date 11/6/15
 • p-115 date 12/6/15
 • p-116 date-16/6/15
 • P-117 D-16/6/15
 • P-118 DATE-16/6/15
 • P-119
 • P-120 YOG DIN UJAVANI BABAT
 • p-121
 • std-12 pashi shu ? margdarshan bisag prsaran dt- 20/05/2015 ta- 12.00 pm to 14.00 pm babat
 • p-98 dt - 21/05/2015
 • p-99 dt-21/05/2015
 • P- 100
 • P-102
 • P-101
 • P- 103
 • P-104 (RMSA TALIM MA GER HAJAR RHELA BABAT)
 • P-105 DT -27/05/2015
 • P- 106
 • P-91
 • RMSA TALIM (13/05/2015) RAJKOT
 • VIGYAN TEC. TALIM (GER HAJAR LIST VALA) GANDHINAGAR
 • p-92
 • p- 93
 • p- 94
 • p- 95
 • p- 96
 • p- 97
 • 2014-15 MA TALIM MA GER HAJR TAMAM VISHY NA SHIXAKO NE FARI TALIM MA HAJAR REHVA BABAT
 • Khele Gujarat
 • Khele Gujarat-2
 • Chitra Spardha PARINAM
 • P-80 TALIM BABAT
 • p-81
 • P-85
 • P-82 sachhata abhiyan
 • p- 86
 • p-87
 • P- 89
 • P-88
 • P- 90
 • P-79 RP Talim Rajkot
 • P- 69
 • Computer Operator Exam-2015
 • p-70
 • p-71
 • p-73
 • p- 72
 • p- 74
 • P-73 A
 • P- 75
 • P-73 B
 • P-76
 • P- 77
 • p-78
 • P-67
 • P- 68
 • P-64 Dt:26/3/15
 • Pre-Matrix Scholarship
 • P-52 Dt:13/3/15
 • p-53 (Pension PRAN No. Collection)(Dt:16/3/15)
 • P-54 Nibhav Grant Dt:17/3/15
 • P-55 Nibhav Grant Dt:17/3/15
 • P-56 Nibhav Grant Dt:17/3/15
 • P-57 Nibhav Grant Dt:17/3/15
 • P-58 Dt:20/3/15
 • P-59 Dt:23/3/15
 • P-59 Nibhav Grant Dt:26/3/2015
 • P-60 Nibhav Grant Dt:26/3/15
 • P-61 Dt:26/3/15
 • P-62 Dt:26/3/15
 • P-63 Dt:26/3/15
 • P-47 Building Conductor List Dt:3/3/15
 • P-49 Dt:03/03/2015
 • P- 50
 • P-51 Women Day Celibration (Dt:05/03/2015)
 • P-44 DT-26/02/2015
 • P- 45 DT- 02/03/2015
 • p- 46
 • P-47 Dt:03/03/2015
 • P-41
 • P-42 DT-21/02/2015
 • Science Fair
 • p- 43 dt-24/02/2015
 • P-38 Dt:20/2/15
 • P-36 Dt:20/2/15
 • P-37 Dt:20/2/15
 • P-40 Dt:20/2/15
 • P-33 Dt:13/2/2015
 • p-34 dt-18/02/2015
 • P-39 Dt:20/2/15
 • p-28
 • p-29 DT:10/02/2015
 • P-30 DT - 11/02/2015
 • P-31 DT- 12/02/2015
 • P-32 Dt:12/2/15
 • p-26 dt-02/02/15
 • P-24 Dt:05/02/2015
 • Taluka Chitra Spardha Committee
 • p-27
 • P-21 DT:28/1/2015
 • P-22 Dt: 28/1/2015
 • p-23 (30 January Chitra Spardha Dt:29/1/2015)
 • p-25
 • P-16 Chitra Spardha Dt:22/1/2015
 • P-17 (Dt:22/1/15)
 • P-20 Dt: 27/01/2015
 • P-19 DT:28/1/2015
 • P- 14
 • P-15 Dt: 21/1/15
 • P-12 Dt: 20/01/15
 • P- 13 A
 • P- 13 B
 • P-4 Dt:05/01/2015
 • P-3 Dt:5/1/15
 • p-5
 • p-6 dt-07/01/2015
 • p-07 dt -13/01/2015
 • P-8 Dt:15/1/2015
 • P-6 (1) Dt:15/1/2015
 • P-6 (2) Dt:15/1/2015
 • P-9 Dt:15/1/15
 • Roster Register Dt:15/1/15
 • P-10 Dt: 17/1/15
 • P-11 Dt:17/1/15
 • P-253 Dt: 15/12/14
 • P-254 DT:15/12/2014
 • P-256 Dt:17/12/2014
 • P-257 Dt: 18/12/2014
 • p-255
 • Invitation
 • p-1 dt. 01/01/015
 • p-2 dt.01/01/2015
 • P-250 Dt:10/12/14
 • P-251 Dt: 12/12/2014
 • P-252(1) Dt:12/12/2014
 • P-252(2) Dt:12/12/2014
 • P-246 DT 09/12/14
 • P-247 DT -09/12/14
 • P-248 DT-09/12/14
 • P-249 Dt:10/12/2014
 • Yuva Utsav Competition
 • p-244 dt-09/12/14
 • P-243 A
 • P-245 DT -8/12/14
 • P-241 Dt:02/12/2014
 • P-242 Dt:04/12/14
 • P-243 Dt:05/12/2014
 • p-237
 • p-238
 • p-239
 • p-240
 • P-236 Dt: 02/12/2014
 • P-221 4
 • p-234 dt-25/11/14
 • p-221 3
 • p-221 2
 • p-230 B
 • P-230 A
 • P-221 1
 • p-233
 • P-227
 • P-229 Dt: 20/11/14
 • P-232
 • P-225 Shala Aarogya Karyakram
 • P-223
 • P-228
 • P-103
 • P-103 A
 • p-106 ICT@School Teacher Training (Dt;25/6/14)
 • p-109
 • p-105 NNS Unit ni Mahiti Mokalava Babat(Dt:25/6/14)
 • P-107
 • P-107 A
 • P-107 B
 • P-178
 • p-180
 • Acharya Shree Talim Hukam date 07-10-13
 • P-182 DATE -11-10-13
 • 183(15-10-13)
 • 183(1)
 • 183(2)
 • 183(3)
 • 183(4)
 • 183(5)
 • 183(6)
 • p-184 date 15-10-2013
 • p-185 Adhar Card (Dt:22/10/13)
 • p-186 Teacher Training(Dt:22/10/13)
 • p- 54 chutani 13/03/2014
 • p-100 e
 • p-100 d
 • p-177-1
 • p-100 c
 • p-100 b
 • p-100 a
 • p-100
 • P-49 DATE 06/03/2014
 • p-51
 • p-52
 • p-53 chuntani
 • p-45 date 01/03/2014
 • p-46 date 01/03/2014
 • p-47 date 03/03/2014
 • p-48 NSS Member List(Dt:6/3/14)
 • P-41
 • P-42 DATE 26/2/2014
 • P-43
 • P-44 DATE 26/02/2014
 • P-40
 • p-39
 • P-35
 • P-36
 • P-37
 • p-38
 • p-32 Account Teacher Training (Dt:11/2/14)
 • p-90
 • Revenue Talati Seating Arrangement (dt:13/2/14)
 • p-34 Gram Panchayat Granted (Dt:14/2/14)
 • p-29
 • p-30 Akhabar Yadi GSEB Board (Dt:10/2/14)
 • p-31 NSS Self Finance Unit (Dt11/2/14)
 • p-24 30 January Shahid din (30/1/14)
 • p-25 Roster Regidter Approval(Dt:31/1/2014)
 • p-26 Gujarati Teacher Bisag (Dt:31/1/14)
 • p-27 Eglish Teacher Training Higher Secondary(Dt:31/1/14)
 • p-21 Granted School PT Techer Pratiniyukti(dt:28/1/14)
 • p-22 Granted PT Techer Fazal Pratiniyukti Formate(Dt:28/1/14)
 • p-23 Govt. School Science/Book Fair Exibition(Dt:28/1/14)
 • p-203 Prakruti Shibir(Dt:27/11/13)
 • p-19 Swachata Abhiyan (Dt:28/1/14)
 • p-191 Monghavari Bhattha (Dt:15/11/13)
 • p-193 (date: 16/11/2013)
 • p-194 (date: 16/11/2013)
 • p-195 KhelMahakumbh-2013(Dt:19/11/13)
 • Khelmahakumbh Timeble(4) Dt:8/11/13
 • Khelmahakumbh Timeble(5) Dt:8/11/13
 • Khelmahakumbh Timeble(1) Dt:8/11/13
 • Khelmahakumbh Timeble(2) Dt:8/11/13
 • Khelmahakumbh Timeble(3) Dt:8/11/13
 • p-188 bharati babat (date 29/10/2013)
 • p-189(1) Khel Mahakumbh (1/11/13)
 • p-189(2) Khel Mahakumbh (1/11/13)
 • p-190 ntarastriya Eduation Sumit(Dt:2/11/13)
 • 187 date 29/10/2013
 • khel makumbh karyavahi
 • p-202 Rojagar (Dt:25/11/13)
 • p-201 EDN Pustako(Dt:25/11/2013)
 • p-204 Spardhao Yojava Babat(Dt:27/11/13)
 • p-15 Bisag Pasaran(Dt.23/1/14)
 • p-16 School Gunotsav(Dt:23/1/14)
 • p-17 All India Ramaj Maths Club Mahotsav Paricipation(Dt:23/1/14)
 • p-18 Rashtriy Maar Jagruti Pratigya(Dt:24/1/14)
 • p-232 E payment(Dt.31/12/13)
 • P-233 grant Mahiti(Dt-31/12/13)
 • P-234 26th January 2014(Dt-31/12/13)
 • p-228 (Dt:18/12/13)
 • p-229 English Teacher Training(Dt:20/12/13)
 • p-230 SVEEP Action Plan-II 2014 (30/12/13)
 • p-231 Elction-2014 (dt:30/12/13)
 • p-205 SSC Board Exam Nirixan Yadi(Dt:27/11/13)
 • p-206 Run For Unity (Dt:27/11/13)
 • p-222 date 13/12/13
 • p-223 date 13/12/2013
 • p-224 (Dt:16/12/13)
 • p-225 (Dt:16/12/13)
 • p-226 RTI Mahiti Dt:16/12/2013)
 • p-227 (Dt:18/12/13)
 • p-210 Gunavata Sudharana Workshop(Dt:3/12/13)
 • p-211 empower date 4/12/2013
 • P-212CHILDERN DATE (4/12/2013)
 • P-214 online appllication detaile (date:4/12/2013)
 • p- 213 bayology talim (4/10/2013)
 • p-12 Karmchari ni mahiti (Dt:17/1/14)
 • p-13 Higher Secondary Staff Profile(Dt:17/1/14)
 • p-14 avedan patromoklva babat date 18/1/14
 • baygas prasaran babate date:18/1/2014
 • p-10 pathya pustak information
 • Smaj Kalyan Paripatra(Dt:13/1/14)
 • p-11 School Time CHanges (Dt:17/1/13)
 • P-8 Socila Study Teacher Training (Dt:10/1/14)
 • P-8 Socila Study Teacher Training (Dt:10/1/14)
 • p- 9 insetive to girls date 10/1/2014
 • p-03 Shresth Shala File(Dt:06/01/2014)
 • p-4 Shiyalani Rutu daramiyan Savcheti(dt:06/01/14)
 • p-5 Shresth shala mahiti(Dt:8/1/14)
 • p-6 pashaani mahiti moklava babat date: 10/1/2013
 • p-98 a
 • p-98
 • p-99 a
 • p-99
 • p-98 e
 • p-98 d
 • p-98 c
 • p-98 b
 • p-97 b
 • p-97 a
 • p-97
 • p-98
 • P-93
 • P-93 A
 • P-95
 • P-95 A
 • P-96
 • P-64 DATE 27/03/2014
 • P-92
 • p-97
 • P-59 24 03 2014
 • P-60 DATE 24/03/2014
 • p-61 date 2603/2014
 • p-62 date 27/03/2014
 • p-63 DATE 27/03/2014
 • p-55 Election voting Booth Facility(Dt:21/3/2014)
 • p-56 date 24 3 2014
 • P-57 DATE 24/03/2013
 • P-58 DATE 24 03 2014
 • p-20 Panchayat Recriutment Process(Dt:28/1/14)
 • p-78 part-1 d.11-4-14
 • p-79 SWEEP (Dt:15/4/14)
 • 88b
 • p-89 EDN Books allocation (Dt:04/06/14)
 • p-74 (dt:5/4/14)
 • p-65 date 27-03 -2014
 • p-66 date 28--03-2014
 • p-72 (Dt:5/4/14)
 • p-73 (Dt.5/4/14)
 • p-80 ICT Compter Jalavani (Dt:21/4/14)
 • p-81 date 21/04/2014
 • p-82 date 25-4-2014
 • p-88
 • p-83
 • p-83-2
 • p-85
 • p-86
 • p-222
 • P-224
 • P-226 GUNOTSAV
 • KHEL MAHAKIMBH
 • p-220
 • p-209 Run For Unity (Dt:2/12/13)
 • p-215 run for unity date(6/12/2013)
 • p-217 dt-7/11/14
 • p-217 dt-7/11/14
 • p-218 dt-11-11-14
 • p-219 1 dt-11-11-14
 • p-216 dt-7/11/14
 • P-219 2 Dt:11/11/14
 • p-215 dt-7/11/14
 • p-212 dt-7/11/14
 • p-213 dt-7/11/14
 • p-214 dt-7/11/14
 • p-208 (Dt:30/10/2014)
 • P-209 Dt:4/11/14
 • P-210 Dt:3/11/14
 • p-211 dt-07/11/14
 • P-206 Dt:27/10/2014
 • p-207 (Dt:30/10/2014
 • P-177
 • Varg Vadhara Jaherat (Dt:/9/2014)
 • P-204 Dt:18/10/2014
 • P-205 DT-22/10/14
 • p-197 Khel Mahakumbh(Dt:25/11/13)
 • p-198 Secondary Khali Jagya Mahiti(Dt:25/11/13)
 • p-199 Nivrut Karmchari ni mahiti(Dt:25/11/13)
 • p-200 EDN Mahiti(Dt:25/11/13)
 • Khel Mahalkumbh-2014
 • p-175 (16/9/14)
 • p-176
 • P-176
 • Khel Mahalkumbh
 • P-170 Dt:10/9/14
 • P-171
 • P-172 Dt:11/9/14
 • P-174(1)
 • P-174(2)
 • P-166 Dt:9/9/14
 • P-167 Dt:9/9/14
 • P-168 Dt:9/9/14
 • P-169 Dt:9/9/14
 • p-156
 • P-163 Dt:8/9/14
 • P-164 Dt:8/9/14
 • P-165 Dt:9/9/14
 • P-159 Dt:2/9/14
 • P-162 Khel Mahakumbh
 • p-157 (Dt:2/9/14)
 • P-160
 • P-161 Khel Mahakumbh
 • p-158
 • P-148(1)
 • P-148(2)
 • P-149
 • p-151
 • P-152
 • P-153
 • P-154
 • P-155
 • Gyan Saptah
 • P-146
 • P-147
 • P-150
 • P-142
 • P-143
 • P-144
 • P-145
 • P-138
 • P-136
 • P-139
 • P-140
 • P-141
 • p-126-(1)
 • p-134
 • P-137 Help Talim
 • p-126-(2)
 • p-132
 • p-128
 • P-133
 • P-127
 • p-129
 • P-130
 • p-123
 • Scholarship
 • Pre-Matric Scholarship
 • P-125
 • P-120
 • P-121 A
 • P-121
 • આરોગ્યલક્ષી પગલાં(ડેન્ગયુ)
 • Granted Sec. Recall Staff Detail(2)
 • Granted Sec. Recall Staff Detail(3)
 • Granted Sec. Recall Staff Detail(4)
 • Granted Sec. Recall Staff Detail(4)
 • Samaj Kalyan Part-1
 • Samaj Kalyan Part-2
 • p-114
 • p-115
 • p-116
 • p-117
 • P-118
 • P-118
 • P-118
 • P-119
 • p-108
 • p-111
 • p-112
 • Granted Sec. Recall Staff Detail(1)
 • P-199 Dt:13/10/14
 • P-201 Dt:13/10/14
 • p-202
 • p-203
 • p-195
 • p-194
 • p-200
 • P-197 Dt:13/10/14
 • P-198 Dt:13/10/14
 • P-191 DT:08/10/2014
 • P-192 Dt:9/10/2014
 • P-193
 • P-179 D.9/10/14
 • p-190
 • Khel Mahalkumbh 1-10-14
 • SWACHH BHARAT MISSION SHAPATH
 • p-188
 • p-189
 • P-187(2) dT:26/9/14
 • SWACHH BHARAT MISSION-1
 • SWACHH BHARAT MISSION-2
 • P-185 Dt:23/9/14
 • P-186 Dt:23/9/14
 • p-186
 • P-187(1) Dt:26/9/14
 • P-178
 • P-180 22/9/2014
 • P-182 Dt:23/9/14
 • P-183 Dt:23/9/14
 • P-184 Dt:23/9/14
 • P 236 SSC/HSC ઈન્ડેક્ષ નંબર બાબત
 • P-237 Incentive to Girls Information
 • પરિપત્ર - ૨૩૮ ગણિત વિજ્ઞાન વિષયોની તાલીમની તારીખોમાં ફેરફાર બાબત
 • પરીપત્ર 213(GUJATI BHASHA TALIM DATE CHANGE 1/12/11)
 • પરીપત્ર 214(To maintain comp.lab.register 2/12/11)
 • પરીપત્ર 215(prakrutik shikshan shibir 2/12/11)
 • પરીપત્ર 216( SIDHI BHARATI MA FIX PAGAR SUDHARO 7/12/11)
 • પરીપત્ર 217(STD-8 ,9,11 ENROLLMENT FEE 7/12/11)
 • પરીપત્ર 218(7/12/11)
 • પરીપત્ર 219(SENA DHVAJ DIN-2011 12/12/11)
 • DISEMBER 2011 PAGAR BILL COPY
 • p-219(2)
 • p-220 English Teacher Training(11/12/13)
 • p-121 pariksha date 12/12/2013
 • p-216 senadin falo(7/12/13)
 • p-217
 • p-218
 • p-219(1)
 • પરીપત્ર 222(Juth Vima 17/12/11)
 • પરીપત્ર 223 (DCF FORM BHARVANA STHAL MA FERFAR 19/12/11)
 • પરીપત્ર 224(MAHITI FORM 21/12/11)
 • પરીપત્ર 225(Sadbhavna Mission 26/12/11)
 • પરીપત્ર 226(BISEG PROGRAMME 26/12/11)
 • પરીપત્ર 227(Part - 1) 27/12/11
 • પરીપત્ર 227 (part - 2) 27/12/11
 • પરીપત્ર 228(pathya pustako ni sankhya mokalava 27/12/11)
 • પરીપત્ર 229(Sarva grahi mulyankan 29/12/11)
 • p-207 date 29/11/13
 • p-208 Arogya Tapas (Dt:2/12/13
 • Paripatra No - 02 (School Information Foram Remainder 03/01/12)
 • Paripatra No-03 ( Akhabari Yadi S.S.C. MARCH 2012) 03/01/12
 • Paripatra No-04( Akhabari Yadi H.S.C. MARCH 2012) 04/01/12
 • Paripatra No - 05 (Swami Vivekanand Janmadin 04/01/12)
 • Paripatra No-06(Gujarat Granthalay 05/1/12)
 • Paripatra No - 07 (SSC/HSC EXAM ma 100% Result Melavati School 10/01/12)
 • Paripatra No - 08 (SSC EXAM MARCH - 2012 10/01/12)
 • Paripatra No - 09 (For Celebration of 26 th Jan. 2012 10/01/12)
 • Paripatra No - 10 (Granted School Vehical vages 11/01/12)
 • Paripatra No - 11 (GCET April-2012 Akhabariyadi 11/01/12)
 • Paripatra No - 12 (Remainder about EDN Yojana Pathya Pustak 11/01/12)
 • JAN.2012 PAGAR BIL COPY
 • Paripatra No - 13 (National voting Day 21/01/12)
 • Paripatra No - 14 (S.S.C./H.S.C. EXAM 21/01/12)
 • Paripatra No - 15 (std-11,12 Time table & Subject Code 21/01/12)
 • Paripatra No - 16 (BISAG PROGRAMME 21/01/12)
 • NATIONAL GREEN COPSE 21/01/12
 • Paripatra No-17(S.S.C. EXAM MARCH-2012 SANSKRIT 24/01/12)
 • Paripatra No - 18 (SAMARPAN DHYAN 27/01/12)
 • Paripatra No - 19 (R.O.P.2009 SALARY FIXESION 27/01/12)
 • Paripatra No - 20 (Facilities For Handicapped Students 30/01/12)
 • Paripatra No - 21 (Bio-Recources Talim 01/02/12)
 • JAN.2012 SALARY CHEQUES 02/02/2012
 • Paripatra No - 22 (Vacation Training Programme on Bioresorces 03/02/12)
 • Paripatra No - 23 (To Distribute Std.10th and 12th's AnswerSheet 03/02/12)
 • Paripatra No - 24 (Shalakiy Sarvagrahi Mulyankan 03/01/12)
 • KACHERI ADESH PRAKHARTA SHODH KASOTI 06/02/12
 • Paripatra No - 25 ( Scout Guides 08/02/12)
 • JAWAHAR NAVODAY VIDYALAY 12/02/2012
 • Paripatra No - 26 (Vasti Ganatari 2011 13/02/12)
 • Paripatra No - 27 (Result of the Swami Vivekanand Qiuze Compiti. 14/02/12)
 • Paripatra No - 28 (Swami Vivekanand Quize Compiti. 14/02/12)
 • Paripatra No - 29 (Aries/Puravani Bill 14/02/12)
 • Paripatra No - 30 (S.S.C. Sanskrit Question Paper 15/02/12)
 • Paripatra No - 34 (Akhabari Yaadi 24/02/12)
 • Paripatra No - 33 (21st Feb. To celebrate Matrubhasha Gaurav Din 24/02/12)
 • Paripatra No-31(For Board Examination to send data of staff 24/02/12)
 • Paripatra No - 32 (For Std.11th sem.1 to 4 Distribute books 24/02/12)
 • Paripatra No - 35 (Akhabari Yadi 24/02/12)
 • Paripatra No - 36 (Science city 24/02/12)
 • INSTRUCTION ABOUT EXAM 27/02/12
 • INSTRUCTION FOR EXAM CENTRE 27/02/12
 • MODEL QUESTION PAPER 27/02/12
 • S.S.C./H.S.C. EXAM RELATED GUIDANCE 27/02/12
 • p-101 Shala Niyamit ta Babar(Dt:19/6/14)
 • WORK RELATED EXAMS 27/02/12
 • Paripatra No - 37 (AKHABARI YADI 1/03/12)
 • Paripatra No - 38 (INSPIRE AWARD 1/03/12)
 • Paripatra No - 40 (To change the date and time of annual exams 06/03/12)
 • 11th sem.2 exam 06/03/12
 • Paripatra No - 41 (TIEME TABLE OF SUB DATE:07-03-12.)
 • Paripatra No - 42 (AKHABARI YADI 12/03/12)
 • Paripatra No - 43 (To deposit Enrollment Fees's receipt 14/03/12)
 • Paripatra No - 44 (INSTRUCTIONS ABOUT ICT SCHOOL CO-ORDINATORS 16/03/12)
 • Paripatra No - 45 (to change the std.8th and 11th Passing mark 17/03/12)
 • Paripatra No - 46 ( Madhyasth Mulyankan 19/03/12)
 • Paripatra No - 47 (To check the answersheet of board exams 20/03/12)
 • Paripatra No - 48(Students sanman samaroh 21/03/12)
 • To check answer sheet of ssc / hsc exams 22/03/12
 • CLEARYFICATION OF MANUAL PAY BILL 23/03/12
 • Kacheri Adesh for Local Bodies 30/03/12
 • Kacheri Adesh for Private Bodies 30/03/12
 • Paripatra 49 (Year 2011 -12 salary data 31/03/12)
 • Paripatra 50 (Akhabari yadi date: 07/04/12)
 • Paripatra 51 (Sec.& High.Sec. Schools dt:11/04/12)
 • Garib Kalyan Melo dt : 12/04/12
 • Paripatra 52(Students & Teachers new activities 12/04/12)
 • Paripatra 53 (Swarnim Swantah Sukhay Project dt 12/04/12)
 • Updated Paripatra 54 (Income - Expence Table 18/04/12)
 • Paripatra 55 (Gujarat Council of Science City 13/04/12)
 • Paripatra 56 (ICT@Schools dt:13/04/12)
 • SALARY DATA DT: 17/04/12
 • Paripatra 57 (Varg Ghatado dt;20/04/12
 • Paripatra 58 (1) (Teachers Eligibility Test dt:20/04/12)
 • Paripatra 58(2) (Teachers Eligibility Test Dt:20/04/12)
 • Paripatra 58(3) (Teachers Eligibility Test Dt : 20/04/12)
 • Paripatra 59 (Panch Shakti dt : 23/04/12)
 • Paripatra 60 (Updated Kacheri Adesh dt:23/04/12)
 • Paripatra 61 (Updated Kacheri Adesh dt:23/04/12)
 • P-196 Khel Mahakumbh Meeting(22/11/13)
 • P-NSS Talim (22/11/13)
 • Paripatra 63 (Karmyogi Talim for Sci. Streame of Sem-3 dat:23/04/12)
 • Updated Seat no.'s List (1) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (2) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (3) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (4) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (5) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (6) dt: 26/04/12
 • Updated Seat no.'s List (7) dt: 26/04/12
 • Paripatra 64 (Teachers Eligiblity Test dt:26/04/12)
 • p-1
 • p-2 SVEEP ACTION PLAN(Dt:07/01/2014)
 • Paripatra 65 (ICT@Schools under GKS Centre dt:05/05/12)
 • Paripatra 66 (Fajal Rakshan dt : 07/05/12)
 • Paripatra 67(Varg Ghatada Sunavani dt : 07/05/12)
 • Paripatra 68(monghavari vadhara patrak dt:7/5/12)
 • Paripatra 69(Information of P.T. Teachers dt:8/05/12)
 • Paripatra 70(Varsharutu - 2012 dt:9/05/12)
 • Teachers Training Science Technology dt-15-05-12
 • Paripatra 71(1) Orientation Courses dt:15/05/12
 • Paripatra 71(2) Orientation Courses dt:15/05/12
 • Sports Competition-2
 • Paripatra 71(4) Orientation Courses
 • Paripatra 72 ( Karmyogi Teachers Information 19/05/12)
 • Paripatra 73 (R.P.Training Date Change 19/05/12)
 • Paripatra - 74(Khali Jagya ni Mahiti dt:22/05/12)
 • Paripatra - 75( To close the Class of Std.-8th dt:22/05/12)
 • Paripatra - 76 ( Chhaththa Pagar Panch 20% hapto dt:22/05/12)
 • Paripatra - 77(Fajal tatha Varg ghatada na hukamo dt:22/05/12)
 • Paripatra -78 (Counter Sion on the L.C. 23/05/12)
 • Paripatra - 79(Matadar Yadi Sudharana Karyakram 24/05/12)
 • Paripatra - 80 (Don't give addmission more than 60 students in govt./granted school 24/05/12)
 • Paripatra - 81 ( Facility related Education to the Prisoner's Children dt:25/05/12)
 • Paripatra - 82 (Election 25/05/12)
 • Paripatra - 83 (Principal - Teachers details 29/05/12)
 • Paripatra - 84 (CENTRAL INSTITUTE OF EDUCAIONAL TECHNOLOGY 30/05/12)
 • Paripatra - 85 (Teachers Training 31/05/12)
 • Paripatra - 86 ( Regarding Training 31/05/12)
 • Paripatra - 87 (Sarva Grahi Mulyankan 31/05/12)
 • Paripatra - 88 (Khatakiy Hisabi Nirikshan 31/05/12)
 • Paripatra - 89 (Anudan Related Hisabo 31/05/12)
 • Paripatra - 90 (Paryavaran Sanskriti Rakshak Trust 31/05/12)
 • Paripatra - 91(Board Exam's Building Expence 01/06/12)
 • Paripatra - 92 ( Science Stream 02/06/12)
 • Paripatra 93(Pranav Prakashan Trust 05/06/12)
 • Pripatra - 94 (Important 06/06/12)
 • Paripatra 95(BPL Card dharak vidharthini..)
 • Paripatra - 96 (World Envirenment Day 11/06/12)
 • Paripatra - 97(Wild Animals week Celebration 11/06/12)
 • Paropatra -98 (To change the Place of Karmyogi Talim 12/06/12)
 • PARIPATRA - 99 (IMPORTANT - BISAG PROGRAMME 12/06/12)
 • PARIPATRA - 100( MATDAR YADI SUDHARANA KARYAKRAM 12/06/12)
 • Paripatra - 101 (To give the knowledge regarding vote 13/06/12)
 • Paripatra - 102( To start Educational Research Library and web Porta 13/06/12)
 • Paripatra - 103 (Instruction for Repeaters 13/06/12)
 • Paripatra 105 (PAsandgi Melo) Dt:18/06/2012
 • Paripatra 104(E.D.N. Text Books 21/06/12)
 • Paripatra 106 (21/06/12)
 • Paripatra 107(Calender 21/06/12)
 • Paripatra 109(eContent 21/06/12)
 • Paripatra 110( Varshik Aheval 21/06/12)
 • Paripatra - 111 (Gujarat Rajya Yuva Utsav 2012-13 21/06/12)
 • Paripatra - 112(July -12 Salary Data 21/06/12)
 • Ramt - Gamat Meeting dt:21/06/12
 • Paripatra - 113(Inspire Awrads 21/06/12)
 • Pariptra - 114 (To send Print out of Teacher's Registration 25/06/12)
 • Paripatra - 115 (Admission in Std. 9th 25/06/12)
 • Paripatra - 116( GSOS ssc /hsc Exam 25/06/12)
 • Paripatra - 117 ( GSOS 25/06/12)
 • Paripatra - 118 ( GSWAN Connectivity 25/06/12)
 • Paripatra - 119 (To close the Advance Classes in Self Finance Schools 26/06/12
 • Paripatra- 120 (Instruction From The D.E.O. Sir 29/06/12)
 • Paripatra - 121 (Grant Patrak File ma Purtata Karava 03/07/12)
 • Paripatra - 122((To send the Info. Regard. Nibhav Grant 03/07/12)
 • Paripatra - 123 (To Visit The D.E.O.C. Centre 03/07/12)
 • Paripatra - 124 (Teacher / School Registration 04/07/12)
 • Paripatra - 125 ( Vasati Shikshan Din & Saptah Ujavani 04/07/12)
 • Paripatra - 126 (Panchamrut Yojana 04/07/12)
 • Paripatra - 127 (Swami Vivekanand Quiz Compitition 04/07/12)
 • Paripatra - 128 ( Scolarship Camp 2012-13 05/07/12)
 • Paripatra - 129( Akhabari Yadi SSC Purak Pariksha 05/07/12)
 • Paripatra- 130 (eMPOWER Registration 05/07/12)
 • Karmyogi Talim 06/07/12
 • Paripatra - 131 (Akhabari Yadi 06/07/12)
 • Paripatra - 132(Std - 10th Sanskrit Subject 06/07/12)
 • Paripatra - 133( COTPA 10/07/12
 • Paripatra - 134 (Fajal Teacher's List 11/07/12)
 • Paripatra 135 ( eMPOWER Registration in ICT school 11/07/12)
 • Paripatra - 136 ( pension yojana 11/07/12)
 • Paripatra - 137 ( Varg - 4 no Vahivati Seminar 12/07/12)
 • Paripatra - 138 (Varg -3 no Seminar 12/07/12)
 • Paripatra-139 (Karmachari Nanakiy sahai-13/7/12)
 • Paripatra - 140 (Regarding NSS 16/07/12)
 • Paripatra - 141 ( Nominations for Indira Gandhi NSS Awards 16/07/12)
 • Paripatra - 142 (Primary / Secondary Drawing Exam - Nov. 2012 21/07/12)
 • Paripatra - 143 ( Fajal Camp 24/07/12)
 • Paripatra - 144 (Change Date of Scolarship's CAmp 25/07/12)
 • Paripatra - 145 ( Change the DEO Sir 27/07/12)
 • Paripatra 146 (Handicapped Addimission 30/07/12)
 • Paripatra 147( SSC Repeter's Result 31/07/12)
 • Paripatra - 148 (Scolarship Camp 01/08/12)
 • Paripatra - 149( Insentive to Girls 04/08/12)
 • Paripatra - 150 (Inspire Awards 04/08/12)
 • Paripatra - 151 (HSC Repeater's Exam Result 04/08/12)
 • Science - Maths Excibition 08/08/12
 • Paripatra - 152 15 August Festival(8/8/12)
 • Parip-153 Science City Compitiotion(8/8/12)
 • Paripatra - 154 (Panchshakti 09/08/12)
 • Khel Mahakumbh Online Registration 2012 09/08/12
 • Paripatra - 155 (E.B.C. Grant 16/08/12)
 • Paripatra - 156 (G.P.F. Sleep 2011-12 16/08/12)
 • Guideline of Maths-Science Exibition1 20/08/12
 • Guideline Maths-Science Exebition-2 20/08/12
 • Guideline of Maths Sicence Exibition -3 20/08/12
 • Paripatra-157 (Scolarship 20/08/12)
 • Paripatra- 158 (Shaikshanik & Vahivati Seminar 21/08/12)
 • Paripatra - 159 ( Related to School Bus 21/08/12)
 • Paripatra - 160 (Maths-Science Execibition 2012-13 21/08/12)
 • Paripatra-162 (Sec.& High.Sec. Schools Qulified Teachers 21/08/12)
 • Paripatra - 163 ( Cheques of Kanya Kelavani Nidhi 23/08/12)
 • Paripatra - 164 (Khel Mahahkumbh 2012 23/08/12)
 • Paripatra - 165(Khel Mahakumbh 2012 23/08/12)
 • Updating Paripatra - 155 (E.B.C. Grant 23/08/12)
 • Paripatra-166(NIF / IGNITE 12 24/08/12)
 • Paripatra-167(BISAG Programme 24/08/12)
 • Paripatra-168(CSIR Innovation Purshkar 24/08/12)
 • Paripatra - 169 (Roster Register 24/08/12)
 • Teacher's Day 2012 dt: 27/08/12
 • Paripatra - 170 (Swami Vivekanand Quiz Compition 28/08/12)
 • Paripatra - 171 (H.S.C. March-12 Building's Bill Zerox 29/08/12)
 • Paripatra - 172 ( Sec. & H.Sec. Schools 29/08/12)
 • Paripatra - 173 (Science Stream Sem.3 English Paper 29/08/12)
 • 5th Spt. Celebration of Teacher's Day 29/08/12
 • Paripatra - 174 (Khel Mahakumbh Online Registration 30/08/12)
 • Paripatra - 175 ( Online School Registration 30/08/12)
 • Teacher's Training Science & Technology 31/08/12
 • Paripatra - 176 (Sep. -2012 Monthly Meeting 31/08/12)
 • Pariaptra - 177 (Fajal Camp on date : 04/09/12) 01/09/12
 • Science Exibition 01/09/12
 • Paripatra - 178 (Sudhara Adesh Salang Ekam 06/09/12)
 • Paripatra- 179 (Change The Place of S.V.S. Science Fair 07/09/12)
 • Paripatra - 180 (Tarnetar Melo Olmpics 10/09/12)
 • Paripatra - 181(Students General Registration & L.C. Cerificate 10/09/12)
 • Paripatra - 182 (Scout Guide Training Registration 10/09/12)
 • Nidanatmak Mulyankan Kasoti Work-Shop 10/09/12
 • Paripatra - 183 ( Recrupment of Teachers in Higher Secondary 11/09/12)
 • Paripatra - 184 (C.A.G. Para 11/09/12)
 • Science and Technology Teacher's Training 11/09/12
 • Std-12 th Science Teacher's Training 11/09/12
 • Paripatra - 185 ( Urgent - Roster Register 14/09/12)
 • Paripatra - 186 (To Distribute User name and Passward 18/09/12)
 • Paripatra - 227 (Nov.2012 Salary Data 27/11/12)
 • ELECTION URGENT 30/11/12
 • Paripatra - 228 (Related to give Cast Certificates 05/12/12)
 • Paripatra - 229 (Khel Mahakumbh 05/12/12)
 • Paripatra-230( Akhbar yadi Dt:5/12/12)
 • Paripatra-231( Avedan paro Dt:5/12/12)
 • Paripatra-232 ( Prakharata shodh Dt:5/12/12/)
 • Paripatra - 233 (Sashatra Sena Dhvaj Din 2012-13 07/12/12)
 • Edited Paripatra - 234 (Eco Club 17/12/12)
 • Election - 2012 07/12/12
 • Election Akhabari Yadi 10/12/12
 • GR of Election - 2012 dt : 10/12/12
 • Paripatra - 235 (1) (Numarical Information 14/12/12)
 • Sports Competition
 • Sports Competition-1
 • Paripatra - 235 (2) 15/12/12
 • Paripatra - 235 (3) 15/12/12
 • Paripatra - 235(4) 15/12/12
 • Paripatra - 235 (5) 15/12/12
 • Paripatra - 237 (GSHSEB - Gandhinagar Election - 2013 17/12/12)
 • Paripatra - 238 (Bonus 2011-12 Varg - 4 Karmachari 17/12/12)
 • Paripatra - 240 (Meeting at SVS Centre 17/12/12)
 • Paripatra - 241(1) (Nibhav Grant Patraks 18/12/12)
 • Paripatra - 241(2) 18/12/12
 • Paripatra - 241 (3) 18/12/12
 • RMSA Teacher's Training 22/12/12
 • Paripatra -242 (Akhabar yadi Dt:21/12/12)
 • Paripatra - 06 (Akhabari Yadi SSC Exam March - 2013 04/01/13)
 • Paripatra- 244 (EDN Books Distribution)
 • Paripatra - 245 (To change the Program of RMSA Teacher's Training 01/01/13)
 • Paripatra - 01 (To change the School of Science Stud. of 11 std. 03/01/13)
 • Paripatra -02 (Duplicate Marksheet,Certificate ..etc.. 03/01/13)
 • Paripatra - 03 (Akhabari Yadi 03/01/13)
 • Paripatra - 04(Jati Pramanpatra 04/01/13)
 • Paripatra - 05 (1) (Swami Vivekanand Quiz Compitition 04/01/13)
 • Paripatra - 05 (2) Swami Vivekanand Quiz Competition 04/01/13
 • Paripatra - 243 (Health Check up 28/12/12)
 • Paripatra-12 ( Meeting of Khel Mahakumbh - 2013 09/01/13)
 • Paripatra - 006 (09/01/2013)
 • Paripatra-07(Improvment of Educational Situation of SC / ST 09/01/13)
 • Paripatra-08( Vibrant Gujarat 09/01/13)
 • Paripatra-09(Regarding to put Proposal of More Admission of Stu. 09/01/13)
 • Paripatra-10 (Akhabari Yadi 09/01/13)
 • Paripatra - 11 ( Competition of Khel Mahakumbh 2013 09/01/13)
 • Paripatra-13( Celebration of National Voter Day 09/01/13)
 • Paripatra - 14 ( Dengue... 09/01/13)
 • Paripatra - 15 ( School Health Programe 09/01/13)
 • Paripatra - 16( Akhabaryadi Dt:15/01/13)
 • Paripatra - 17 (Bhartiy Sanskruti Gyan Pariksha Dt:15/01/13)
 • Grant Ganatari Camp
 • Paripatra-18 (Police sipai Bharati Dt:18/1/2013)
 • Paripatra-19 (Anudani vagarni Bin sarkari shala Dt:18/1/13)
 • Paripatra-20 (Pri Metrik mate bank khata kholava Dt:18/1/13)
 • Paripatra-21 (26. January Ujavani Dt:18/1/13)
 • Paripatra - 22 ( Rashtriya Granthalay Parisavand 18/01/13)
 • Paripatra - 23 (To Correct the name / Surname / D.O.B 18/01/13)
 • Khel Mahakumbh
 • Paripatra-24 (Pathyapustako mate student sankhya Dt:24/1/13)
 • Grant Ganatari Camp-February(Dt:28/1/13)
 • Paripatra - 25 (Khel Mahakumbh 29/01/13)
 • Paripatra - 26(Akhabari Yadi 30/01/13)
 • Paripatra - 27(1) (Gujarat Counsil of Science City 31/01/13)
 • Paripatra - 27(2) 31/01/13
 • Pariptra-28 (BLO ni raja majur babat Dt:2/2/13)
 • p-181 Dt-09-10-13
 • Paripatra-30 (Pagar Data Dt:02/02/13)
 • Paripatra-31 ( OMR Sheet Dt:2/2/13)
 • Paripatra-32 (JEE-NEET Book allotment Dt:02/02/13)
 • Paripatra - 33(1) ( SSC/HSC Vigilance Squad Meeting 08/02/13)
 • Paripatra - 33(2) 08/02/13
 • Paripatra - 34 (1) (National Awards for Teachers 08/02/2013)
 • Paripatra - 34 (2) (08/02/2013)
 • Paripatra- 35 (E.D.N. Skim 08/02/13)
 • p-172 Padma Award (Dt:24/9/13)
 • p-172 padm award -2 (24/9/2013)
 • p-172 padma award-3 (dt:24/9/2013)
 • p-172 padm award -4 (24/9/2013)
 • P-173 UDISE DATE-24-09-2013
 • P-174
 • p-175 25-9-2013
 • p-176(25/09/2013)
 • P-209 યુવા મતદાર મહોત્સવ-૨૦૧૫
 • મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના
 • પરિપત્ર - ૨૧૦ ઉ.માં.પ્ર. પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ ૧ અને ૩ ની તારીખ માં ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૧૩ ગુજરાતી તાલીમ માધ્યમીક
 • P 214
 • પરિપત્ર - ૨૧૧ અંતિત આકડાકિય માહિતી બાબત
 • P -218 બાય સેગ પ્રસારણ
 • P-217 બાયસેગ પ્રસારણ લોન્ચ
 • પરિપત્ર - ૨૧૬ ૧૦ અને ૧૨ ના આવેદનપત્ર અંગે બાયસેગ દ્વારા માહિતી
 • P-211 બાયસેગ પ્રસારણ બોર્ડ પરીક્ષા અંગે
 • P-210 Bisag Prasaran
 • પરિપત્ર - ૨૧૩ SEBC /OBC જાતિપ્રમાણપત્ર બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૧૪ બાયસેગ ના પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૧૫ વિ.પ્ર.સેમ ૧ અને ૩ ની હોલ ટીકીટ મેળવવા બાબત
 • P-216 HSRP નંબર પ્લેટ ફીટ કરાવવા બાબત
 • P-218 ચૂંટણી માહિતી અરજન્ટ
 • pariptta 219 નીભાવ ગ્રાન્ટ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૧૯
 • પરિપત્ર - ૨૨૦ પ્રથમ હપ્તાની નીભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૧૮ ગણિત વિજ્ઞાન તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૨ માર્ગ સુરક્ષા અને નિયમન અભિયાન
 • પરિપત્ર - ૨૨૧ NTSE પરીક્ષાની હોલટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૪ તાલુકા/જિલ્લા પંચાયત તથા નગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી - ૨૦૧૫ બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૫ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ૨૦૧૫-૧૬ શરૂ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૩ આધાર કાર્ડની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૬ RTI માહિતી બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૭ RTI માહિતી બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨૮ ધોરણ-૯,૧૦,૧૧,૧૨ પાઠયપુસ્તક ની માહિતી
 • પરિપત્ર - ૨૨૯ વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ માટે ઈ.બી.સી. ગ્રાન્ટના અંદાજો આપવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૨૩૦ માધ્યમીક શાળાના ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષકોની તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૩૧ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ૨૦૧૫-૧૬ શરૂ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૩૨ વિકલાંગ વિધાથીઓના શિક્ષકો/આચાર્યઓને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર -૨૨૧
 • પરિપત્ર - 233 MATHS/SCIENCE TAALIM BABAT
 • પરિપત્ર - 334 BANDHARAN DIVAS UJAVAVA BABAT
 • પરિપત્ર - ૨૩૫ SSC/HSC પરીક્ષા માટે સ્ટાફ ની માહિતી મોકલવા બાબત
 • P-239 Adhar card Kadhavava babat
 • પરિપત્ર ૨૪૦ (૧)
 • પરિપત્ર ૨૪૧ પુસ્તક ફાળવવા અંગે
 • પરિપત્ર ૨૪૦
 • પરિપત્ર ૨૪૧ (B) પાઠ્યપુસ્તક
 • પરિપત્ર - ૨૪૨ ખેલમહાકુભ - ૨૦૧૫ સ્પર્ધા અંતર્ગત
 • પરિપત્ર ૨૪૩
 • પરિપત્ર ૨૪૪
 • પરિપત્ર ૨૪૬
 • પરિપત્ર ૨૪૭
 • પરિપત્ર ૨૪૫
 • પરિપત્ર ૨૪૮
 • પરિપત્ર-૨૪૯ ઈ.ડી.એ. પુસ્તકોની માહિતી બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૫૦
 • પરિપત્ર - ૨૫૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૩ ના પરીણામ બાબત
 • પરિપત્ર-૨૫૨ ગુણોત્સવ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૫૩ વેકેશન રજા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૫૪
 • પરિપત્ર - ૨૫૫ અનુંસીચિત જાતિના યુવક યુવતીઓ માટે જિલ્લા કક્ષા યુવા ઉત્સવમાં ભાગ લેવા અંગે.
 • પરિપત્ર - ૨૫૬
 • પરિપત્ર-૨૫૭ રા.પ.બો.ખાતાકીય પરીક્ષા જાહેરનામુ સુધારો
 • પરિપત્ર - ૦૧ ખેલમહાકુંભ ની સ્પર્ધા ના આયોજન-સંચાલન કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૦૨ કેરિયર ગેટ ઓન સાપ્તાહિક ન્યુઝપેપર ના વાર્ષિક લવાજમ બાબત
 • પરિપત્ર - ૦૩ જુન - ૨૦૧૫ થી ધો.૧૨ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગની મંજુરી આપવા બાબત
 • પરિપત્ર-૦૪ ગણિત (માધ્યમિક) શિક્ષકોને તાલીમ મા મોકલવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૦૫ જિલ્લા કક્ષાની ૨૬ મી જાન્યુ-૨૦૧૬ પ્રજસતાક્ની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર- ૦૬ વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમ.૧ અને ૩ નું પરીણામ
 • પરિપત્ર - ૦૭ શાળાઓમા વર્ગ્ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાંટ બાબત
 • પરિપત્ર - ૦૮ તાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૦૯ સળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૧૦ ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ ની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૧ ખેલ મહાકુંભ રજીસ્ટ્રેશન મુદત લંબાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૨ - વિજ્ઞાન તથા અંગ્રેજી ભાષા ના પ્રદર્શન મા ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૩ - સેલ્ફ ડિફેન્સ ની ગ્રાન્ટ ફાળવણી (૩૦-૧૨-૧૫ બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૪ ખેલ મહાકુંભ બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૭ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૧૬ ઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા વિજ્ઞાનપ્રિાહ સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ની પરીક્ષ ફી અન
 • પરિપત્ર - ૧૯ પ્રાન કીટ મેળવવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૦ પ્લસ પોલિયો અભિયાન મા સહકાર આપવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ ૨ અને ૪ બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬ ની ધો ૧૦-૧૨ ના બ્લોક બિલ્ડીંગ ની વ્યવસ્થા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૨૪ વિદ્યાર્થીઓને આપવામા આવતા એલ.સી. બાબત
 • પરિપત્ર - ૨૨ માધ્ય. અને ઉચ્ચ.માધ્ય. સામાન્ય ચુંટણી બાબત.
 • પરિપત્ર - ૨૫ SSC & HSC નું પરિણામ સુધારવા અંગે માર્ગદર્શન/આયોજન અંગે
 • પરિપત્ર - ૨૬ હેલ્પ પ્રવુતિની ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબત...
 • માર્ચ - ૨૦૧૬ ની બોર્ડ પરીક્ષામાં CCTV કેમારાની વ્યવસ્થા કરવા બાબત.
 • પરિપત્ર - ૨૯ માર્ચ -ઓનલાઈન શિક્ષક રજીસ્ટ્રેશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત મા. અને ઉમા. શિક્ષક રજી. બાબત.
 • પરિપત્ર - 30 માર્ચ ધો.૧૦ -૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓને ટેલી કોન્ફરન્સ યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૩૪ મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાલંબન યોજના ના જીવત પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર - ૩૨ આધાર કાર્ડ નોંધણી જુંબેશ બાબત
 • પરિપત્ર - ૩૩ આધાર કાર્ડની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર ૩૫ અખબાર યાદી
 • પરિપત્ર - ૩૬ ગ્રાન્ટેડ શાળાના અંગ્રેજી શિક્ષકોની યાદી બાબત
 • પરિપત્ર - ૩૭ ગુજકેટ બાબત
 • પરિપત્ર ૩૮ નોન ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉ.
 • પરિપત્ર - ૩૯ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની માહિતી મોકલવા બાબત.
 • પરિપત્ર - ૪૦ હાઈકોર્ટ મા થયેલ પી.આઈ.એલ અંગે
 • પરિપત્ર - ૪૧ માર્ચ - અપ્રિલ ૨૦૧૬ દરમ્યાન બોર્ડ ની પરીક્ષાઓ અંગે BISAG દ્વારા પ્રસારણ બાબત.
 • પરિપત્ર - ૨૭ સરકારી તથા પંચાયત સેવાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ નાં કર્મચારીઓ જોગ....
 • પરિપત્ર-૪૩ બાયસેગ પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર-૪૨ બોર્ડ નિ પરીક્ષા માટે CCTV કેમેરા નિ મિટિંગ મા હાજરી આપવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૪૪ રાજુલા તાલુકાની નોનગ્રાન્ટેડ શાળાઓ માટે
 • પરિપત્ર - ૪૫ ગૌણ સેવા પરીક્ષા મિટિંગ બાબત
 • પરિપત્ર - ૪૬ સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના શિક્ષકો ની તાલીમ અંગે
 • પરિપત્ર - ૪૭ ટીચર રજીસ્ટ્રેશન બાબત
 • પરિપત્ર - ૪૮ આંતરિક અને પ્રાયોગિક ગુણની ઓનલાઈન ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૪૯ શિક્ષક રજીસ્ટ્રેશન બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૦ આધાર કાર્ડ નોંધણી અંગે
 • પરિપત્ર ૫૧ S.S.C. પરીક્ષાના આંતરિક તથા પ્રાયોગિક ગુણ ઓનલાઈન ભરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૫૨
 • પરિપત્ર - ૫૩ વિવિધ અભ્યાસક્રમો અને તેના એફીલીએશન બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૪ HSC વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમ ૨ ની માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૧૬ ની પ્રાયોગિક વિષયોની પરીક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૪ HSC વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમ ૨ ની માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૧૬ ની પ્રાયોગિક વિષયોની પરીક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૫ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર ૫૬ - હેલ્પ અંતર્ગત રોલ પ્લે અને ફોક ડાન્સ સ્પર્ધા યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૭ વહીવટી સહાયક ભર્તી બાબત
 • પરિપત્ર - ૫૮ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંગે
 • પરિપત્ર-૫૯ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકો અંગે
 • પરિપત્ર-૬૦ આધાર નોંધણી બાબત
 • પરિપત્ર - ૬૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેસ્ટર-૨ માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૧૬ ની હોલ ટીકીટ મેળવવા બાબત...
 • પરિપત્ર ન્ ૬૨ NMMS EXAM YEAR 2008 TO 2015 MARIT LIST
 • પરિપત્ર નં ૬૩ ICT અંતર્ગત
 • પરિપત્ર નં. ૬૪-અ બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ માટે નીભાવ ગ્રાન્ટ babat
 • પરિપત્ર નં. ૬૬ બીજા અને ચોથા હપ્તાની નીભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી (પ્રાયવેટ બોડીઝ)
 • પરિપત્ર નં.૬૭ આવકવેરા પ્રમાણપત્ર બાબત
 • પરિપત્ર ૬૬ A નિભાવ ગ્રાન્ટ નો કચેરી આદેશ
 • PARIPATRA 69 LOKALBODI NEE 2015-16 NEE NIBHAAV GRANT
 • પરિપત્ર નં.૭૦ ફિક્સ પગાર સુધારણા ડેટા બાબત
 • પરિપત નં. ૭૧ ગ્રામ ઉદય થી ભારત ઉદય અભિયાન
 • પરિપત્ર-૭૨ ગણિત વિજ્ઞાન તાલીમ હુકમો
 • પરિપત્ર ૭૩ વિકસતી જાતી કલ્યાણ ખાતાની યોજના
 • પરિપત્ર ૭૪ રમતગમત પ્રવૃત્તિ ના વિકાસ માટે જરૂરી સૂચનો મોકલવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૭૫ આધાર કાર્ડ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર ૭૬ માધ્યમિક શાળાના ભાષા તથા સા.વિજ્ઞાન ના શિક્ષકોની સંખ્યા મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૭૭ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની દરખાસ્ત વાંધા પૂર્તતા માટે મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૭૮ નવ વર્ધિત પેન્શન યોજનાના ખાતા નંબર ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર ૭૯ ગુજરાત ગૌરવદિન ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૮૦ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર ૮૧ પાઠ્યપુસ્તક વિતરણ
 • પરિપત્ર- ૮૨ પ્રી-મોન્સુન ૨૦૧૬ બાબત
 • પરિપત્ર - ૮૩ NSS ની પ્રવૃત્તિ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૮૪ અખબાર યાદી
 • પરિપત્ર ૮૫ ધો-૯ અને ૧૧ નાપાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓનો ટેસ્ટ
 • પરિપત્ર - ૮૬ એસ.એસ.સી.પરીક્ષાના પરિણામ બાબત...
 • પરિપત્ર - ૮૭ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેસ્ટ - ૪ બાબત
 • પરિપત્ર - ૮૮ વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ બાબત...
 • સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની સાઈકલ દરખાસ્ત મોકલવા બાબત..
 • પરિપત્ર - ૯૦ ખાતાકીય પરીક્ષા ક્લાસ ૩ બાબત...
 • પરિપત્ર - ૯૧ ધોરણ ૧૨ સામન્ય પ્રવાહ નાં પરિણામ બાબત...
 • પરિપત્ર - ૯૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ ૪ અને ગુજકેટ નાં ગુણ ચકાસણી ની તારીખ બાબત..
 • પરિપત્ર - ૯૩ જુન-૨૦૧૬ મા પ્રવેશ મેળવેલ ધોરણ-૯ નાં વિદ્યાર્થી ની માહિતી મોકલવા અંગે.
 • પરિપત્ર ૯૪ ઉ.મા. વિજ્ઞાન પ્રવાહ (ધો-૧૧) માં શેક્ષણિક સત્ર જુન-૨૦૧૬ થી પ્રવેશ અંગે
 • પરિપત્ર ૯૬ શાળા પ્રવેશોત્સવ -૨૦૧૬ અન્વયે બાયસેગ ના પ્રસારણ નિહાળવા બાબત
 • પરિપત્ર ૯૭ પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા લેવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૯૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ થી મોંધવારી ભથ્થાનાદર માં સુધારા બાબત.
 • પરિપત્ર ૯૯ ઉતર બુનિયાદી શાળાની માહિતી આપવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૦૦ અખબારી યાદી ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના ગુણપત્રક અને પ્રમાણપત્રો વિતરણ બાબત
 • પરિપત્ર ૧૦૧ શાળા પ્રવેશોત્સવ બાબત
 • પરિપત્ર - ૧૦૨ શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ દરમિયાન શાળાના સમયમા ફેરફાર કરવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૧૦૩ ૨૧ જુન "વિશ્વ યોગ દિન ની ઉજવણી"બાબત.
 • ધોરણ ૯ થી ૧૨ માટેની શિષ્યવૃતિ બાબત
 • પરિપત્ર ૧૦૬ સંસ્કૃત (ઉ.માં.) વિષય ના શિક્ષકોને તાલોમમાં મોકલવા બાબત
 • યુવા ઉત્સવ ઉજવણી
 • પરિપત્ર ૧૦૫ વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ
 • ભારતીય સંસ્કૃતિ જ્ઞાન પરીક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૦૭ સાયન્સ પ્રવૃત્તિ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૦૮ રોટરી ક્લબ કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર ન ૧૦૯ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના માહિતી ૨૦૧૪-૧૫
 • વર્ષ-૨૦૧૬-૧૭ ની સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજનાની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૧૦ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪ માહિતી મોકલવા બાબત
 • જીલ્લા કક્ષાની રમતગમત સ્પર્ધાઓના આયોજન અંગેની મીટીંગમાં ઉપસ્થિત રેહવા બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૧૧ ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યોગની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૧૨ સને.૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં ધો-૯ માં અભ્યાસ કરતી આદિજાતિની કન્યાઓને સાયકલ ભેટ આપવા બાબ
 • સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની સાઈકલ અને શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત મોકલવા બાબત..
 • પરિપત્ર - ૧૧૪ અનુદાન વગરની બિન સરકારી મા /ઉમા શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર - ૧૧૫ માન્ય વિદ્યાર્થી સંખ્યા કરતા વધુ પ્રવેશ આપનાર શાળાઓ સામે દંડ વસુલ લેવા બાબત.
 • પરિપત્ર - ૧૧૬ અમરેલી શહેરમાં ડીજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત તાલીમ આપવા બાબત.
 • પરિપત્ર - ૧૧૭ પાઠ્યપુસ્તક માહિતી
 • રમત ગમત સ્પર્ધા અંગે
 • પરિપત્ર - ૧૧૮ ધો.૧૧ વિ.પ્ર. અગ્રેજી (પ્રથમભાષા/દ્રિતીયભાષા) અને સંસ્કૃત વિષય નાં પાઠ્યપુસ્તક બાબ
 • પુરક પરીક્ષા ધોરણ ૧૨ણી રસીદ તથા સેમ.૨ ના ગુણપત્રકો તા.૦૪/૦૭/૧૬ના વિતરણ અંગે.
 • પરિપત્ર -૧૧૯ ભારે વરસાદને દયાને લઇ સાવચેતીના પગલા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૨૦ કોમ્પ્યુટર તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૨૧ ગ્રામપંચાયત/નગરપાલિકા સંચાલિત શાળાઓના મકાન બાંધકામની માહિતી
 • પરિપત્ર ન ૧૨૨ નેશનલ ઓપન સ્કૂલિંગના વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૨૩ આધાર સીડિંગ કરાવવા બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૨૪ અંગ્રેજી વિષય તાલીમ અંગે
 • પરિપત્ર ન ૧૨૫ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૦૯-૧૦ તથા ૨૦૧૦-૧૧
 • પરિપત્ર નં.-૧૨૬ જીલ્લા યુવા ઇકો એમ્બેસેડર-૨૦૧૬ વક્રતૃત્વ સ્પર્ધા યોજવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં ૧૨૭ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૧૫-૧૬ આધાર સીડિંગ કરાવવા બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૨૮ ઈસરો ભારત સરકારના પ્રદર્શન અંગે
 • પરિપત્ર ન ૧૨૯ બક્ષીપંચ શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્તમાં ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર ૧૩૦ બાળ પ્રતિભા શોધ
 • પરિપત્ર નં ૧૩૧ રાજ્યાની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વિવિધ પ્રવૃતિઓ બાબત.
 • પરિપત્ર નં -૧૩૨:- નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઓપન સ્કુલીંગના વિદ્યાથીઓને શાળા પ્રવેશ બાબત.
 • પરિપત્ર નં.૧૩૩ ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૩૪:- ઉ.મા. વિજ્ઞાનપ્રવાહના વિદ્યાથીઓને ગણિત વિષયની પરિક્ષામાં બેસવાની ખાસ તક આપવા બ
 • પરિપત્ર ન ૧૩૫ ધો.૯ થી ૧૨ માં સેમેસ્ટર પદ્ધતિ અંગે માર્ગદર્શન
 • પરિપત્ર ન ૧૩૬ ધો-૧૦ તથા ધો-૧૨ની પરીક્ષામાં આધારકાર્ડ અંગે
 • પરીપત્ર નં ૧૩૭ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની માહિતી બાબત
 • આધાર સીડિંગ કરાવવા બાબત
 • ખાસ નોંધ: ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે અગત્યની સુચના
 • પરિપત્ર નં- ૧૩૮ : અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૩૯:- SSC અને HSC પરીક્ષાના આવેદનપત્રોમાં આધારકાર્ડ નંબર બાબતે.
 • પરિપત્ર ન ૧૪૧ વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી નિમિતે શાળાઓમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં- ૧૪૨ :- ધો -૯માં નવા દાખલ થયેલ વિદ્યાર્થીની યાદી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૪૩ વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન ૨૦૧૬ ની આયોજન બેઠક બાબત
 • પરિપત્ર ૧૪૪ INSPIRE AWARD SCHEME બાબત
 • પરિપત્ર ન ૧૪૫ આધારકાર્ડની માહિતી મોકલવા બાબત તાત્કાલિક
 • પરિપત્ર નં ૧૪૬ :- ધો -૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરિક્ષા અંગે
 • પરિપત્ર ન ૧૪૭ પ્રાથમિક - માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાના નવા કેન્દ્રો અંગે દરખાસ્ત કરવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં : ૧૪૮ રાષ્ટ્રીય ઇન્ડિયન મીલીટરી કૉલેજ ( RIMC ) દહેરદૂન- પ્રવેશ પરીક્ષા ડીસેમ્બર - ૨૦૧૬
 • પરિપત્ર નં : ૧૪૯ શ્રેષ્ઠ શાળા ૨૦૧૬-૧૭ દરખાસ્ત
 • કારકિર્દી સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૫૦ ચોમાસાની ઋતુ અન્વયે શાળાઓમાં ફેલાતો રોગચાળો બાબત
 • પરિપત્ર નં:૧૫૧ શાળાના વિધાર્થીઓને ગુજરાત સાયન્સ સીટી,અમદાવાદ ખાતે પ્રવાસ કાર્યક્રમનો આયોજન ક
 • પરિપત્ર નં.૧૫૨ ૭ માં પગારપંચ અંગેની માહિતી
 • ૭ માં પગારપંચનું પે મેટ્રિક્સ પરિપત્ર નં ૧૫૨ માટે
 • પરિપત્ર નં : ૧૫૩ આઝાદી-૭૦ યાદ કરો કુરબાનીની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૫૫ રાષ્ટ્રીય રોલ પ્લે સ્પર્ધા
 • પરિપત્ર નં ૧૫૬ રાષ્ટ્રીય લોક નૃત્ય સ્પર્ધા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૫૭ રાષ્ટ્રીય પોસ્ટર સ્પર્ધા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૫૮ હેલ્પ અંતર્ગત રોલ પ્લે અને ફોક ડાન્સ સ્પર્ધા યોજના બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૫૯ SVS કક્ષાના વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૫૪ શાળાના વિદ્યાર્થીઓના આધાર કાર્ડ બેંક સાથે સીડિંગ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૬૦ તારીખ : ૨૨/૦૮/૨૦૧૬ ની ટેલી કોન્ફરન્સ બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૬૧ ધો - ૯/૧૧ બદલાયેલ પાઠ્યપુસ્તકના આધારે તૈયાર થયેલ પ્રશ્નપત્રના પરિરૂપની જાણ તેમ
 • પરિપત્ર ૧૬૨ ધો.૧૧ અને ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્કોપ દ્વારા વ્યવહારૂ અંગ્રેજીનું બાઈસેગ પ્રસાર
 • ૧૬૪ SCIENCE FARE SCIENCE, MATHEMATICS AND ENVIRONMENT EXHIBITION FOR CHILDREN — 2016-17 GUIDE LINE
 • પરિપત્ર નં -૧૬૩ ગણિત વિષયની ઓગષ્ટ ૨૦૧૬ પરિક્ષાની ફી-રસીદ તથા સમયપત્રક મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં :૧૬૫- ૭મી સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વીઝ સ્પર્ધા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૬૬ ટ્રેનીંગ એન્ડ સેન્સીટાઈઝેશન ઓફ ઇકો-ક્લબ ઈન અમરેલી
 • પરિપત્ર નં : ૧૬૭ :"આઝાદી-૭૦" - "યાદ કરો કુરબાની" કાર્યક્રમો શાળા કક્ષાએ યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૮ સ્કુલનાં બાળકોને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદન અને સરક્ષણનાં સંબધમાં જાણકારી આપવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૯ રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટો જાહર નામું
 • પરિપત્ર ૧૭૦ આર્થીક રીતે પછાત વર્ગ નાં વિદ્યાર્થીઓને ઈબીસી ફી માફી બાબત
 • પરિપત્ર ૧૭૧ ઉર્જા સરક્ષાણ અંગે ચિત્રકલા સ્પર્ધા નું આયોજન અંગે
 • પરિપત્ર - ૧૭૨ સને ૨૦૧૬ - ૧૭ માટે ઈ.બી.સી. ગ્રાન્ટ નાં અંદાજો બાબત
 • અતિ અગત્યનું ખેલ મહાકુંભ મા ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા બાબત..
 • પરિપત્ર ૧૭૩ IEDSS યોજના અંતર્ગત દિવ્યાંગ બાળકો ને અભ્યાસ કરાવતા વિશિષ્ટ શિક્ષકો ની હાજરી બાબત
 • પરિપત્ર નં -૧૭૪ આધાર ડાયસ ૨૦૧૬-૧૭ માટે ઓન લાઈન ડેટા એન્ટ્રી કરવા અંગે
 • પરિપત્ર નં.૧૭૫ સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં જિલ્લા કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા અંગે
 • પરિપત્ર - ૧૭૬ જ્ઞાન સપ્તાહની ઉજવણી ( તા.૧ થી ૫ સપ્ટેમ્બર)
 • પરિપત્ર નં : ૧૭૭ જિલ્લાકક્ષાની રોલ પ્લે /લોકનૃત્ય/પોસ્ટર સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૭૮ જિલ્લા કક્ષા હેલ્થ અંતર્ગત રોલ પ્લે અને ફોક ડાન્સ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૭૯ ગુજરાત ગણિત મંડળ આયોજિત પ્રો.એ.આર.રાવ ભૂમિતિ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં : ૧૮૦ રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટી (NSTE-2016)શિષ્યવૃત્તિના પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભ
 • પરિપત્ર નં.૧૮૧ RMSA અંતર્ગત માધ્યમિક શાળા ના ગુજરાતી વિષય ના KRP ની તાલીમ માટે મુક્ત કરવા અંગે
 • જિલ્લા કક્ષાની એથ્લેટિક સ્પર્ધા મોકૂફ રાખવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૮૨ જિલ્લા કક્ષાએ સ્ટેચ્યુટરી ઓડીટ નાણાકીય વર્ષ -૨૦૧૫-૧૬ નું કરાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૧૮૩ વર્ગ ઘટાડા અંગેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૮૪ માધ્યમિક વિભાગ ના શિક્ષકો ની માહિતી આપવા અંગે
 • પરિપત્ર નં. ૧૮૫ IEDSS યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવતા બાળકો ને વિવિધ પ્રવૃત્તિ માં ભાગ લેવડાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૮૬ નોન ગ્રાન્ટેડ ઉ.માં.શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ વાળા કર્મ.ઓને વિનીયમિત કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૮૭ પ્રવાસી શિક્ષકને ચુકવવાની થતી રકમની વિગતો મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં .૧૮૮ તા.૦૧ થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર સુધી સ્વચ્છતા પખવાડિયું મનાવવા અંગે .
 • પરિપત્ર ૧૮૯ તા.૧/૧/૨૦૧૭ ની લાયકાત સંદર્ભમાં મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૭
 • પરિપત્ર નં ૧૯૧ એન્ટ્રી લેવલ પે સ્કેલ અંગે
 • પરિપત્ર નં.૧૯૨ જાહેર રજા ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર -૧૯૩ K.R.P. તાલીમ
 • પરિપત્ર નં. ૧૯૪ માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવાનાર ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ ની જાહેર પરોક્ષાઓના માર્ગદર્શન અંગે વાલી
 • પરિપત્ર નં ૧૯૫ ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૬ ની સ્પર્ધા માં ભાગ લેવા રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ માં.અને.ઉ.માં.શાળાઓ
 • પરિપત્ર નં.૧૯૬ RMSA અંતર્ગત માધ્યમિક શાળાના અંગ્રેજી વિષય ના KRP ની તાલીમ માટે મુક્ત કરવા અંગે
 • પરિપત્ર નં. ૧૯૭ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો ની ધોરણવાર વિદ્યાર્થી સંખ્યાની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૧૯૮ સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા સપ્તાહ ઉજવણી સંદર્ભે બાઈસેગ પ્રોગ્રામ નિહાળવા બા
 • પરિપત્ર નં.૧૯૯ તા.૨૫/૯/૨૦૧૬ થી તા.૨/૧૦/૨૦૧૬ સુધી સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા સપ્તાહની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૦૦ ખેલ મહાકુંભ અંગે જીવંત પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૦૧ કલા ઉત્સવ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૦૨ સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત સ્વચ્છ ગુજરાત ખુલ્લા માં શોચમુક્ત જાગૃતિ ઝુંબેશ પખવાડિયાન
 • પરિપત્ર નં.૨૦૩ સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૦૪ અખબારી યાદી
 • પરીપત્ર નં. ૨૦૫ ઉ.માં.પ્ર.પરીક્ષા ઓક્ટોબર -૨૦૧૬ sem-૧ અને ૩ ની પ્રાયોગિક પરીક્ષા સમયસર લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૨૦૬ આફત સામેની પૂર્વ તૈયારી એજ ઉપાય
 • પરિપત્ર નં ૨૦૭ ગુજરાત રા.માં.શિ.સંઘ મહામંડળના અધિવેશન બાબત
 • પરિપત્ર ૨૦૯ મેલરિયા અને ડેન્ગ્યુ જેવા રોગોથી રક્ષણ માટે સાવચેતીનાં પગલા લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૦૮ તા.૩૦/૯/૨૦૧૬ અંતીત આંકડાકીય માહિતી બાબત
 • પરિપત્રનં. ૨૧૦ ૨૫/૯/૧૬ થી ૨/૧૦/2016 સ્વચ્છતા અને સમરસતા અંતર્ગત ૨ જી ઓક્ટોબર નો મેગા કાર્યક્રમ યોજવ
 • પરિપત્ર નં. ૨૧૧ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે non-IRAPRAN નંબરના CSRF -૧ ફોર્મ ભરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૧૨ પ્રવાસી શિક્ષક ફાળવેલ ગ્રાન્ટ ઉ.માં.શાળાઓ
 • પરિપત્ર નં.૨૧૩ પ્રવસી શિક્ષક ફાળવેલ ગ્રાન્ટ ગ્રાન્ટેડ માધ્ય.શાળાઓ
 • પરિપત્ર નં ૨૧૪ વન્ય પરની સપ્તાહ અન્વયે ચિત્ર સ્પર્ધા યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૧૬ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ની અખબારી યાદી ધો-૧૦ /૧૨આવેદનપ
 • પરિપત્ર નં : ૨૧૭ મતદાર યાદી બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૧૮ સરકારી ઉ.માં.શાળાઓ પ્રવાસી ગ્રાન્ટ
 • પરિપત્ર નં ૨૧૯ ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભરવા માટેની તાલીમ અને માર્ગદર્શન ૦૪/૧૦/૧૬ bisag મારફતે
 • પરિપત્ર નં ૨૨૦ વિ.પ્ર.સેમ-૧/૩ રસીદ
 • પરિપત્ર નં ૨૨૧ તા ૫/૧૦/૧૬ ના રોજ BISAG મારફતે થનાર પ્રસારણ અંગે.
 • પરિપત્ર નં ૨૨૨ આધાર ઇનેબલ ડાઈસની એન્ટ્રી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૨૩ RMSA અંતર્ગત માધ્યમિક શાળાના અંગેજી શિક્ષકો ની તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર નં : ૨૨૪ બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ખાસ ભથ્થું બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૨૫ લોક રક્ષક પરીક્ષા મિટિંગ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૨૬. સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની તાલીમ
 • પરિપત્ર નં.૨૩૨ ક્લાર્ક તથા પટાવાળાને કામગીરી ફેરફારથી ખાલી જગ્યાવાળી અન્ય શાળામાંસમાવવા બાબ
 • પરિપત્ર નં.પ્રથમ સંત્રાંત પરીક્ષા નું ધોરણ-૯ અને ૧૦ ના પરિણામ મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૩૪ ધોરણ ૯ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની નિદાનાત્મક કસોટી લેવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૩૫ ૩૦ % પરિણામની માહિતી બાબત
 • પરિપત્ર ૨૩૬ આગામી સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૬-૧૭ મતદાર યાદી સુધારણા કાયક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૩૭ સેવાસેતુ અને પ્રગતિ સેત્તું કાર્યક્રમ માં ધો.૧૦-૧૨ ના વિદ્યાર્થી ના જાતિ પ્રમાણપત
 • પરિપત્ર ૨૩૮ બિન સરકારી અનુદાનિત શાળાઓને ઈન્ટરનેટ સેવા પૂરી પાડવા બાબત
 • પરિપત્ર૨૩૯ એન્યુલ વર્ક પ્લાન અને બજેટ ૨૦૧૭-18 હેઠળ સ્કૂલ ડેવલોપમેન્ટ પ્લાન અને પ્લાનીંગ ફોર્મે
 • પરિપત્ર 240 SSC / HSC પરીક્ષા આવેદન પત્ર લેઇટ ફી
 • પરિપત્ર ૨૪૧ ફેબ્રુ.૨૦૧૭ માં લેવાનાર ધોરણ ૯ ની પ્રખરતા શોધ કસોટી બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૪૨ EDN યોજના તળે પાઠ્યપુસ્તક ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૪૩ ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૬ સ્ટાફ માહિતી બાબત અમરેલી તાલુકો સોફ્ટ કોપી સામે
 • પરીપત્ર નં.૨૪૪ ગુજરાત રાજ્ય ઉ.માં.શિક્ષક સંઘ મહામંડળના અધિવેશન બાબત
 • પરિપત્ર ૨૪૫ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રશ્નબેંક વિતરણ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૪૭ શાળા કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ના બસ પાસ કઢાવવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૪૮ ધો-૧૧/૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષા પધ્ધતિમાં ફેરફાર અંગે.
 • પરિપત્ર ૨૪૯ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૫૦ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ શરુ થવા બાબત
 • પરિપત્ર : ૨૫૧ ધો.૧૧/૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહ પરીક્ષા પદ્ધતિ માં ફેરફાર અંગે
 • પરિપત્ર ૨૫૨ અમાન્ય બોર્ડ બાબતે
 • પરિપત્ર ૨૫૩ મકાન બાંધકામ માટે ની માહિતી
 • પરિપત્ર ૨૫૪ એસ.ટી.પાસ મેળવવા માટે આઈ.ડી.અને પાસવર્ડ અંગે
 • પરિપત્ર ૨૫૫ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં.૨૫૭ ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓ પ્રવાસી ગ્રાન્ટ
 • પરિપત્ર ૨૫૮ ડીજીટલ બેન્કિંગ તથા કેશલેશ પેમેન્ટ અંગે જનજાગૃતિ અભિયાન અને તાલીમ કાર્યક્રમ નું
 • પરિપત્ર નં ૨૫૯ બાયસેગ પ્રસારણ નિહાળવા બાબત ( કેશલેસ પેમેન્ટ અંગે)
 • Paripatra No.251 Primary and Secondary Drawing competition-2016 Hall Ticket Download
 • પરિપત્ર નં.૨૬૦ તા.૧૨/૧૨/૨૧૬ ની રજા બાબત
 • paripatrno. 261 juth vima premium kapat varsh 2017-18 na pagar data jan-17 ma aapva babat
 • પરિપત્ર નં.૨૬૫ આધાર ડાયસ ટ્રેકિંગ માં ધો.૯ થી ધો૧૨ ના તમામ બાળકોની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૬૬ ૩૦-૯ ની સ્થિતિ એ બાકી રહેતી શાળાઓ એ માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૬૭ માધ્યમિક - ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં કેશલેશ ટ્રાન્જેક્શન નો અમલ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૬૮ શાળા રજીસ્ટ્રેશનની પ્રમાણિત નકલ તમામ નાગરિક જોઈ શકે તે રીતે પ્રદર્શિત કરવા બાબ
 • પરિપત્ર નં.૨૬૯ અગામી માર્ચ ૨૦૧૭ પરીક્ષા માટે સ્ટાફની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરીપત્ર નં ૨૭૦ સુ શાસન દીન ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૨૭૧ શાળા આપતી વ્યવસ્થાપન પ્લાન તૈયાર કરવા માટે શાળાકીય માહિતી મોકલવા બાબત
 • વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી પત્રક(લોકલ બોડીઝ)
 • વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી પત્રક(પ્રાઇવેટ બોડીઝ)
 • પરિપત્ર - ૨૭૩ બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માં અને ઉમા શાળાઓના કર્મચારીઓની સાતમાં પગારપંચ નાં લાભ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૭૪ અંગ્રેજી વિષય તાલીમ
 • પરિપત્ર નં. ૨૭૫ ગણિત વિજ્ઞાન વિષય તાલિમ
 • ખાસ સુચના:- નિભાવ ગ્રાન્ટ હપ્તો (સામેલ યાદી મુજબ શાળાઓ માટે)
 • પરિપત્ર ૨૭૬ વર્ગ-૪ નું બોનસ બાબત
 • સાતમાં પગારપંચ માટે પે-બેન્ડ દયાનમાં લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં,.૨૭૭ જુન ૨૦૧૭ થી શરૂં થતા નવા શેક્ષણિક વર્ષ માટે edn યોજના ના ધો.૯ થી ધો.૧૨ માં અભ્યાસ ક
 • પરિપત્ર ૨૭૮ સને ૨૦૧૬/૧૭ ની નિભાવ ગ્રાન્ટ ની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૭૯ આચાર્ય એન્ટ્રી લેવલ પે બાબત
 • પરિપત્ર ૨૮૦ વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૭ અન્વયે Nobel Laureates ના કાર્યક્રમ ના જીવંત પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર ૨૮૧ નોબલ પ્રાઈઝ એક્ઝીબીશન અન્વયે શાળાઓની મુલાકાત ગોઠવવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૮૨ વિદ્યાર્થી વ્યસન મુક્તિ સંકલ્પ અભિયાન - રોટરી ક્લબ
 • પરિપત્ર ૨૮૩ વિદ્યાર્થી ના આધાર્કાડ ને બેંક ખાતા સાથે સીડિંગ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૮૫ સામાજિક વિજ્ઞાન (માધ્યમિક) વિષય ના શિક્ષકોની તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૮૬ CBSE ના પ્રમાણપત્રની નકલ પ્રદર્શિત કરવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૨૮૭ નોબલ પ્રાઈઝ એકઝીબિશન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૮૮ મકરસંક્રાંતિ પર્વ નિમિતે ઘાયલ પક્ષીને બચાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૮૯ મકાન બાંધકામ માહિતી (ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત શાળા માટે)
 • પરિપત્ર નં ૨૯૦ ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૯૧ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ચુંટણી-શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવા અંગે
 • પરિપત્ર નં.૨૯૨ ડીજીટલ ગુજરાત/કોમન સર્વિસ પોર્ટલ પરથી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ઓનલાઈન શિષ્યવૃત્તિ સહા
 • પરિપત્ર ૨૯૩ પલ્સ પોલીયો એન.આઈ.ડી. પ્રથમ રાઉન્ડ ૨૯/૧/૧૭ અને ૨/૪/૧૭ ની કામગીરી માં સહકાર આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૨૯૪ ધોરણ ૯ થી ૧૦ ના બાળકો ની ડ્રોઈંગ /પેન્ટિંગ હરીફાઈ પ્રજાસતાક દિન ની ઉજવણી ના સંદર
 • પરિપત્ર ૨૯૫ સાતમાં પગાર પચ અન્વયે ઓનલાઈન સુધારા કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૨૯૬ શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના માટે ની મીટીગ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૯૭ શાળામાં લેવાતી ફી ની માહિતી આપવા અંગે તાત્કાલિક માહિતી આપશો
 • પરિપત્ર ૨૯૮ બિનઅનુદાન શાળાઓ દ્વ્રારા લેવામાં આવતી ફી ની માહિતી આપવા બાબત
 • તા.૩૦/૦૧/૧૭ અને તા.૩૧/૦૧/૧૭ ના રોજ સાતમાં પગારપંચ અન્વયે લાવવાની વધારાની માહિતી
 • પરિપત્ર નં. ૩૦૦ મતદાર યાદી ના કામે નવા બી.એલ.ઓ.ની નિમણુક બાબતે ની મીટીંગ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૩૦૩ શાળામાં ૨૧ ફેબ્રુઆરીને માતૃભાષા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં.૩૦૭ માધ્યમિક શિક્ષક "શૈક્ષણિક અધિવેશન અને વહીવટી સેમીનાર "
 • પરિપત્ર 308 SCIENCE SREAM
 • પરિપત્ર ૩૦૯ તા ૨૮/૦૨/૧૭ ના રોજ BISAG મારફત થનારા પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર ૩૧૦ એકાઉન્ટ ઉ.માં. વિષયનાં શિક્ષકોની તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર ૩૧૧ ધો ૧૧-૧૨ વિજ્ઞાન વિષયનાં શિક્ષકોનો સેમીનાર વર્કશોપ બાબત
 • સા.પ્ર./ વિ.પ્ર. માર્ચ ૨૦૧૭ હોલ ટીકીટ
 • પરિપત્ર ૩૧૩ SSC પ્રવેશિકા વિતરણ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૩૧૫ વસુંધરાની વનસ્પતિ ગ્રંથ ભાગ-૧ થી ૪ નાં પુસ્તક ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર ૩૧૬ બિન સરકારી વર્ગ ૩ નાં કર્મચારીઓની માટે રાજ્ય કક્ષાનું વહીવટી અધિવેશન બાબત
 • પરિપત્ર ૩૧૭ બિન સરકારી વર્ગ ૪ નાં કર્મચારીઓની માટે રાજ્ય કક્ષાનું વહીવટી અધિવેશન બાબત
 • પરીપત્ર ૩૧૮ ધુમ્રપાન અને તમાકુ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૧૯ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે સામાજિક જાગૃતતા કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર નં.૩૨૦ સરકારી માધ્યમિક શાળા પ્રવાસી ગ્રાન્ટ ફાળવણી
 • પરિપત્ર ૩૨૧ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં. જ્ઞાનકુંજ Inteactive Class (I-Class)પ્રોજેક્ટ હેઠળ સરકારી માં.અને ઉ.માં.શાળામાં ભણાવતા એ
 • પરિપત્ર નં ૩૨૪ HSC સામાન્ય પ્રવાહ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને સંસ્કૃત માધ્યમની પરીક્ષાની તા.૨૯/૩/૧૭
 • પરિપત્ર નં.૩૨૫ વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૭ માટે માહિતી મોકલવા બાબત
 • વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નાં ત્રીજા અને ચોથા હપ્તાની નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી પત્રક લોકલ બોડીઝ
 • વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નાં ત્રીજા અને ચોથા હપ્તાની નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવણી પત્રક પ્રાઈવેટ બોડીઝ
 • પરિપત્ર ૩૨૬ ગુજકેટ ૧૧ મેં ૨૦૧૭ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બાબત
 • પરિપત્ર નં.૩૨૭ સરકારી ઉ.માં.શાળા પ્રવાસી ગ્રાન્ટ
 • પરિપત્ર નં.૩૨૮ ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક પ્રવાસી ગ્રાન્ટ ફાળવણી
 • પરિપત્ર નં.૩૨૯ ગ્રાન્ટેડ ઉમા શાળાઓ પ્રવાસી ગ્રાન્ટ ફાળવણી
 • પરિપત્ર ૩૩૧ સ્કોલરશીપ બાબત
 • પરિપત્ર નં .330 શાળા સિધ્ધિ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૩૩૨ ગુજકેટ ૨૦૧૭ ની પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૩૩ Digital Gujarat Portal માં આગામી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ પ્રવેશોત્સવ ૧૭ માં શિષ્યવૃત્તિ /ગણવેશ સ
 • પરિપત્ર નં ૩૩૪ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર ૩૩૫ ધો-૯મા NCERT પુસ્તકોનો અમલ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૩૩૬ વિનામુલ્યે સારવારનો લાભ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૩૭ bisag કાર્યક્રમ માટે તજજ્ઞ શિક્ષકોના નામ મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૩૮ સ્વનિર્ભર શાળાઓ દ્વારા લેવામાં આવતી ફી ની માહિતી બાબત
 • પરિપત્ર નં 1 પ્રસન્નીકા જ્ઞાનકોષ ગ્રંથ શ્રેણી ના ભાગ 1 થી ૧૦ ના પુસ્તકો ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨ CBSE દ્વારા લેવાનાર JEE પરીક્ષા માટે સુચના
 • પરિપત્ર નં,૩ ગુજરાત ગૌરવ દિન ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪ સરકારી /ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓને અમર્યાદિત ઈન્ટરનેટ કનેક્શન ની સુવિધ
 • પરિપત્ર નં ૦૫ ગ્રંથપાલની જગ્યા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬ રાજ્ય પરોતોષિત-૨૦૧૭ ના વર્ષ માટેની જીલ્લા કક્ષાની ભલામણો અત્રેની કચેઈમાં મોકલવા
 • પરિપત્ર નં ૦૮ વિદેશમાં અભ્યાસ કરી ધો-૯,૧૦,૧૧,૧૨ માં પ્રવેશ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૦૯ JEE પરીક્ષા અંગે કાઉન્સેલિંગ ગોઠવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૦ GUJCET પરીક્ષા અંગે અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં ૧૧ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં ૧૨ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ સ્કૂલ (રેગ્યુલેશન ઓફ ફી ) એક્ટ ૨૦૧૭ ની કાર્યવાહી બાબત
 • પરિપત્ર ૧૪ ફી નિયમન માર્ગદર્શક સેમિનાર (સેલ્ફ ફાયનાન્સ શાળાઓ)
 • પરિપત્ર નં ૧૩ .રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સને ૨૦૧૭ માટે જીલ્લા કક્ષાએ થી ભલામણ સમય મર્યાદામાં મોકલવા બાબ
 • પરિપત્ર નં ૧૫ સાયન્સ એક્સપ્રેસ કલાઈમેટ એક્શન સ્પેશ્યલ ટ્રેન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૦ bisag કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૧ શાળામાં શૂઝ,બેગ,ડ્રેસ વગેરે વેચવા ન બાબત
 • પરિપત્ર નં.૨૨ NCERT NEW DELHI ખાતે તા.૧૮ થી ૨૦ જુન ૨૦૧૭ સુધી યોજાનાર નેશનલ ઓલમ્પીયાડ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૨૩ આધાર ડેટાની સલામતી અને ગોપનીયતા જાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૬ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૨ અને સેમ-૪ માર્કશીટ મેળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૨૭ ગુજરાત સ્વનિર્ભર (ફી નિયમન ધારો-૨૦૧૭)ની માહિતી આપવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૨૮ GUJCET પ્રોવિઝનલ આન્સર કી બાબતે
 • પરિપત્ર નં ૨૯ યોગ દિવસની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૦ શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત માહિતી ઓનલાઈન અપલોડ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૧ ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત અનુ.જન.જાતી શિષ્યવૃત્તિ અન્વયે કાળજી રાખવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૨ આધારકાર્ડની વિગતે જાહેર ના કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૪ વિદ્યાર્થી પાસ માટે આઈ.અને પાસવર્ડ ફાળવવા માટે કર્મચારીઓની વિગત આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૬ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં ૩૭ કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૭ બાબત
 • પરિપત્ર નં અખબારી યાદી ssc પરીક્ષા માર્ચ ૨૦૧૭ ના પરિણામ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૩૯ ધોરણ ૧૨ ના પરિણામ ની અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં ૪૦ શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૭ અન્વયે બાયસેગનાં પ્રસારણ નિહાળવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪૧ કલાયમેટ ચેન્જ અંગે ત્રિ-દિવસીય કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪૨ ભારત સરકારના મેગેજીન "યોજના"નું લવાજમ ભરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪૩ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે SMDC કમિટીની રચના કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪૪ વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી બાબતે યોગ ટ્રેનરોની સેવા ફાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૪૫ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ધો-૧૧ માં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮થી પ્રવેશ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૪૬ ગ્રાન્ટેડ શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ CCC પરીક્ષા મુક્તિ અન્વયે
 • પરિપત્ર નં ૪૭ ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના તેજસ્વી તારલાનો સન્માન કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર નં ૪૮ ધો-૧૨,વિજ્ઞાન પ્રવાહ,ઉ.બુ પ્રવાહ,સંસ્કૃત મધ્યમાં પુરક પરીક્ષા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૪૯ ગ્રાન્ડ એજ્યુકેશન ફેરમાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરી બાબત
 • પરિપત્ર નં.૫૧ પ્રવાસી શિક્ષક અંગે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮
 • પરિપત્ર નં ૫૦ વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ની સહાય બાબત
 • પરિપત્ર નં ૫૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ઓકટો-૧૧ થી માર્ચ-૧૭ સુધી સેમ-1 થી 4 માં ગેરહાજર રહેનાર વિદ્યાર્થીઓ અ
 • પરિપત્ર નંબર -૫૩ NSS
 • પરિપત્ર નં ૫૪ આધારકાર્ડ માહિતી આપવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૫૫ વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ મેળવવા માટે ઘો ૯ માં પ્રવેશ લેનાર કન્યાઓની માહિતી મોકલવા બા
 • પરિપત્ર નં ૫૬ વિશ્વ યોગ દિવસ ની ઉજવણીની કાર્યવાહી કરવા અંગે
 • યોગ દિવસ સી.ડી. નિદર્શન ૨૧ જુન
 • પરિપત્ર નં ૫૭ ગણિત વિજ્ઞાન (માધ્યમિક) વિષયના શિક્ષકો ની તાલીમ બાબત
 • વિશ્વ યોગ દિન ન્યુ CD નિદર્શન (તા.૨૧ જુન ૨૦૧૭ )
 • પરિપત્ર નં ૫૮ વિશ્વ યોગ દિન ની ઉજવણી અંગે કાર્યવાહી કરવા અંગે
 • સરસ્વતી સાધના યોજના (વિકસતી જાતી ) પરિપત્ર વર્ષ -૨૦૧૭-૧૮
 • પરિપત્ર ન-૫૯ વર્ધિત પેન્શન યોજના દરખાસ્તમા પૂર્તતા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬૦ ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ ધો-૧૧ સળંગ એકમ,ધો-૧૧,૧૨ વર્ગ વધારા તથા ધો-૧૨ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ વધા
 • પરિપત્ર નં ૬૧ જન ભાગીદારીથી ઘનિષ્ઠ વનીકરણ ઝુંબેશ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬૨ જીલ્લા કક્ષાના સાયન્ટીફીક કાર્યક્રમ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬૩ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ અન્વયે માહિતી આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬૪ માં નર્મદા મહોત્સવ આયોજન અને ઉજવણી અંગે
 • પરિપત્ર નં ૬૫ ધોરણ-૧૦ પુરક પરીક્ષા જુલાઈ -૨૦૧૭ ની પ્રવેશિકા વિતરણ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૬૬ ધો-૧૨ પુરક પરીક્ષા ફી રસીદ અંગે
 • પરિપત્ર નં. ૬૭ વિદેશ અભ્યાસ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૬૮ નવી RMSA શાળાના આચાર્ય ની એક દિવસીય તાલીમ બાબત
 • વિવિધ રમતગમત સ્પર્ધામાં વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા મોકલવા તેમજ આયોજન કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૬૯ આધારકાર્ડ અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૧ ૧૧ જુલાઈ વસ્તી શિક્ષણ દિન અને સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૦ રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ માં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો આ પ્રવૃત્તિ માટે નિભાવ ગ્
 • કલા મહાકુંભ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૨ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ -૨૦૧૭ અન્વયે
 • યાદ કરો કુરબાની કાર્યક્રમ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૭૨ જી.આર.સી દ્વારા વંદે ગુજરાતની ચેનલ મારફત જેન્ડર તાલીમના આયોજન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૩ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષમાં જિલ્લા/રાજ્ય કક્ષા માટે શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે ઉપસી આવવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં ૭૪ જાણ તથા અમલ સારું
 • પરિપત્ર નં ૭૫ ઈન્ફ્લુએન્ઝા - એ (H1N1) અન્વયે તકેદારી રાખવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૬ માં નર્મદા મહોત્સવની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૭૮ શ્રેષ્ઠ શાળાના ડોક્યુમેન્ટ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૭૯ આઠમી સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વીઝ સ્પર્ધા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૮૩ સ્વનિર્ભર શાળાઓને આર્થિક સહાય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
 • પરીપત્ર નં. ૮૪ સ્વનિર્ભર શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય બાબત સને ૨૦૧૫-૧૬ નો ત્રીજો અને આખરી હપ
 • પરિપત્ર નં ૮૬ જી.આર.સી દ્વારા "વંદે ગુજરાત"ચેનલ મારફતે જેન્ડર તાલીમના આયોજન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૮૭ જન ભાગીદારીથી ઘનિષ્ઠ વનીકરણ ઝુંબેશ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૮૮ શૈક્ષણિક વિડીયોનું અંગ્રેજી ભાષામાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરી શકે તેવા તજજ્ઞોની
 • પરિપત્ર નં ૯૧ સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓની શાળા સિધ્ધિ નીઓનલાઈન માહિતી અપલોડ કરવા બ
 • પરિપત્ર નં ૯૨ ધોરણ ૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ને કલાઉત્સવમાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૮૯ પુરક પરિક્ષા માર્કશીટ વિતરણ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૯૩ અટલ ઇનોવેશન મિશન અંતર્ગત અટલ ટીકરીંગલેબ ની સ્થાપના કરવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૯૪ SSC પુરક પરીક્ષા પરિણામ અંગે અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં ૯૫ NTSE પરીક્ષા જાહેરનામું
 • પરિપત્ર નં ૯૬ પ્રાથમિક માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા જાહેરનામું
 • પરિપત્ર નં-૯૮ "વિશ્વ સિંહ દિવસ" ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં ૯૯ જીલ્લા યુવા ઇકો એમ્બેસેડર -૨૦૧૭ વકૃત્વ સ્પર્ધા બાબત
 • પ્રિ-મેટ્રિક્ શિષ્યવૃતિ અંગે ...
 • પરિપત્ર નં ૧૦૦ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ના પરિણામની વિગત આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૦૧ પ્રકૃતિ ખોજ ક્વીઝ અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૦૨ Aadhar Enabled DISE અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટેની કામગીરી બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૦૪ ઇનોવેશન ફેર અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૦૩ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી (માધ્યમિક) વિષયના શિક્ષકોની તાલીમ બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૦૫ ગુજરાત ગણિત મંડળ આયોજિત પ્રા.એ.રાવ. ભૂમિતિ સ્પર્ધા માં ભાગ લેવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં ૧૦૬ આઈસીટી શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સ બાબત.
 • પરિપત્ર નં-૧૦૭ ૧૫મી ઓગષ્ટ -૨૦૧૭ ની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૦૮ ઓકટોબર-૨૦૧૭ પુરક પરીક્ષા અખબારી યાદી
 • પરીપત્ર નં. ૧૦૯ ખેલ મહાકુંભ અન્વયે બાયસેગ દ્વારા પ્રસારણ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૦ ગુજરાત ક્વીઝ-૨૦૧૭ નું આયોજન કરવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં ૧૧૨ IEDSS યોજના અંતર્ગત દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી તથા લાભ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૧ એક બાળ એક ઝાડ થીમ પર વૃક્ષ વાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૩ ALL INDIA ECI QUIZ-2017 અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૧૪ શિક્ષણ ગુણવતા સહાય યોજનાનો લાભ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૫ પેટ્રોલીયમ ઉત્પાદ અંગે ચિત્ર,નિબંધ,ક્વીઝ યોજવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૧૬ ૧૫મી ઓગસ્ટની ઉજવણી
 • પરિપત્ર નં ૧૧૭ NSS દ્વારા સ્વચ્છતા પખવાડિયાની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૮ ૧૫મી ઓગસ્ટની ઉજવણીમાં વિદ્યાર્થીઓને હાજર રાખવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૧૯ આધારકાર્ડ અંગે કામગીરી કરવા તથા પ્રમાણપત્ર મોકલવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૨૦ NSP અંગે CRC કો-ઓર્ડીનેટરને સહકાર આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૨૧ પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા - ૨૦૧૭ જાહેરનામું
 • પરિપત્ર નં ૧૨૨ પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા જાહેરનામું
 • યુવા ઉત્સવ -૨૦૧૭ માં ભાગ લેવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૨૪ ઈન્ફ્લુએન્ઝા- એ (H1N1))અંતર્ગત શાળાઓમાં તકેદારી રાખવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૨૩ સ્વચ્છ ભારત પખવાડિયાની ઉજવણી કરવા બાબત
 • ૧૫ મી ઓગસ્ટ ઉજવણી અંગે
 • પરિપત્ર નં.૧૨૬ શાળામાં ન નોંધાયેલા ૧૪ થી ૧૮ વયજૂથના બાળકોનો સર્વે કરવા બાબત
 • સ્પેશીયલ ખેલ મહાકુંભમાં દિવ્યાંગ બાળકોને ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૨૭ ગુજરાત ક્વીઝમાં ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૨૮ "યુવા મતદાર મહોત્સવ-૨૦૧૭"નું આયોજન કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૨૯ આધાર અનેબલ ડાઇસ અંતર્ગત કામગીરી શરૂ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૩૦ અખબાર યાદી
 • પરિપત્ર નં ૧૩૧ સાતમાં પગારપંચ અન્વયે સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ માસના ડેટા રજુ કરવા બાબત
 • ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૭ માહિતી પુસ્તિકા
 • પરિપત્ર નં ૧૩૨ શાળા સિધ્ધિ અંતર્ગત સરકારી અને અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓની ઓનલાઈન માહિતી અપલોડ
 • પરિપત્ર ૧૩૩ "સ્વચ્છ સંકલ્પથી સ્વચ્છ સિદ્ધિ" ન્યુ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ ની સ્પર્ધાઓ બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૩૪ સ્વતંત્ર દિનના ૭૦ વર્ષ પૂર્ણ થયાની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૩૫ સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત હેકાથોન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • મહિલા સશક્તિકરણકરણના વિષય પરત્વે વંદે ગુજરાતની ચેનલ મારફતે અવેરનેસ કાર્યક્રમ
 • ૨૯ ઓગસ્ટ સ્પોર્ટ્સ ડે ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • શિષ્યવૃત્તિ અંગે નાણા વિભાગનો ઠરાવ -જાણ તથા અમલ સારું
 • પરિપત્ર નં ૧૩૭ રાષ્ટ્રીય લોક નૃત્ય સ્પર્ધા યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૩૮ રાષ્ટ્રીય રોલ પ્લે સ્પર્ધા યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૩૯ રાષ્ટ્રીય પોસ્ટર સ્પર્ધા યોજવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૪૦ બિનસરકારી શાળાઓમાં ઓવર સેટઅપ અને કામગીરી ફાળવણી અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૩૬ ગુજરાત ક્વીઝ-૨૦૧૭ની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા તથા સ્પર્ધા અંગે
 • પરિપત્ર નં. શાળા સિધ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગત શૈક્ષણિકવર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની સરકારી અને અનુદાનિત
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૨ ધોરણ - ૯ થી ૧૨ ની પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૪૩ NTSE ના ફોર્મ જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીમાં જમા કરાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૪૨ મા નર્મદા મહોત્સવ ઉજવણી અને આયોજન
 • પરિપત્ર નં ૧૪૪ સાયન્સ એક્સપ્રેસ કલાઈમેટ એક્શન સ્પેશીયલ ટ્રેન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૪૫ ૫ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ શિક્ષકદિન ની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૪૬ ૧ લી સપ્ટેમ્બર થી ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ સુધી સ્વચ્છતા પખવાડિયાની ઉજવણી કરવા બાબ
 • પરિપત્ર નં-૧૪૭ S.S.C. પરિક્ષા રીપીટર ફોર્મ ભરવા બાબત
 • જીલ્લા કક્ષાની શાળાકીય અન્ડર-૧૯ એથલેટીક્સ ભાઈઓ/બહેનોની સ્પર્ધાના આયોજન બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૪૮ સ્વચ્છ સંકલ્પ થી સ્વચ્છ સિદ્ધિ ન્યુ ઇન્ડિયા અંર્તગત નિબંધ સ્પર્ધા અને ચિત્ર સ
 • પરિપત્ર નં. ૧૪૯ કલા ઉત્સવ
 • પરિપત્ર -વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શન ૨૦૧૭-૧૮ માં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર- ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજન બેઠક બાબત
 • ગુજરાત ક્વિઝ તાલુકા કક્ષાની એન્ટ્રી બાબત.
 • પરિપત્ર- 151 જિલ્લા યુવા ઇકો એમ્બેસેડર વકૃતત્વ સ્પર્ધા બાબત
 • માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના શાળા વિકાસ સંકુલ કક્ષાના પ્રદર્શન ૨૦૧૭-૧૮ માં ભાગ લેવા બ
 • પરિપત્ર નં શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ માં ઓનલાઈન માહિતી અપલોડ કરવાની બાકી શાળાઓએ કામગીરી પૂર્ણ કર
 • ગુજરાત ક્વીઝ તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધા માટે સમય અને તારીખ નો કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૬ NTSE ના ફોર્મમાં પુરતા આધારો રજુ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૭ જાહેરનામું
 • પરિપત્ર નં-૧૫૮ સરકારી માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને વિના મુલ્યે શિક્ષણ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૫૯ ધો-૯થી૧૨ ગ્રાન્ટેડ મા.અને ઉ.મા શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને વિના મુલ્યે શિક્ષણ
 • અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૦ સા.પ્ર. ના ગુજરાતી વિષય (પ્ર.ભાષા ) તેમજ ધો-૧૨ સા.પ્ર/વિ.પ્રના કમ્પ્યુટર અધ્યયનના ન
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૧ દોડ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૬૨ આચાર્ય અભિરુચિ કસોટી-(HMAT)-૨૦૧૭ ની પરિક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૩ બિન શૈક્ષણિકની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૪ સરકારી શાળા/મોડેલ સ્કુલ ની પંખા/ટ્યુબલાઈટ ની માહિતી આપવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં ૧૬૫ સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર (૨૦૧૭-૧૮)પુરસ્કાર બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૭ તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ થી ૨-૧૦-૨૦૧૭ ખાદી સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૮ અખબાર યાદી
 • પરિપત્ર -પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના online કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૬૬ ઉર્જા સરક્ષણ અંગે ચિત્રકલા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા બાબત
 • ગુજરાત ક્વીઝ ઝોન કક્ષાની સ્પર્ધા માટે સ્થળ ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૬૯ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે ઓનલાઈન કાર્યવાહી બાબત
 • અગત્યની સુચના:- Digital Gujrat Portal પર શિષ્યવૃત્તિ કામગીરી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં- જીલ્લા કક્ષા યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા અંગે.
 • પરિપત્ર નં-૧૭૧ મિશન અંત્યોદય (૨૦૧૭-૨૦૧૯) હેઠળ ૨ થી ૧૫ ઓક્ટોબર સ્વચ્છતા પખવાડિયાની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૨ શાળાઓમાં સલામતીના ધોરણો જાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૩ ધો-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને નીટ પરીક્ષા સંદર્ભે જરૂરી માર્ગદર્શન બાબ
 • પરિપત્ર નં ૧૭૫ ધો-૧૨ હોલ ટીકીટ અંગે અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૭૬ RTI માહિતી
 • પરિપત્ર નં ૧૭૭ બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૭૮ તમામ શાળાઓ ના દરેક વિદ્યાર્થીઓના પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતા ખોલાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૯ "પ્રાથમિક -માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૧૭" ની હોલટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૮૦ બાયસેગ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૮૧ સામાન્ય પ્રવાહ પરીક્ષા સુધારેલ કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર નં-૧૮૨ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૮૩ આધારકાર્ડ રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૮૪ માર્ચ -૨૦૧૮ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા બાબત
 • તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭ થી ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ ની શિક્ષક તાલીમ ના કચેરી આદેશ
 • પરિપત્ર નં ૧૮૯ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ભરવા અંગે
 • પરિપત્ર નં ૧૯૦ All India ECI Quiz-2017 નું આયોજન કરવા બાબત પાના નં 1 થી 9 PDF
 • પરિપત્ર નં. ૧૯૧ વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી માહિતી
 • પરિપત્ર નં ૧૯૨ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની જાહેર પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૯૩ પ્રકૃતિ ખોજ "Environment Quiz" બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૯૪ વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૭ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા અંગે