જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર નંબર - ૧૦૪ સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષની એન.એસ.એસ. યુનિટની માહિતી મોકલવા બાબત
  • પરિપત્ર - ૧૧૭ પાઠ્યપુસ્તક માહિતી
  • પરિપત્ર - ૧૧૬ અમરેલી શહેરમાં ડીજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત તાલીમ આપવા બાબત.
  • પરિપત્ર - ૧૧૫ માન્ય વિદ્યાર્થી સંખ્યા કરતા વધુ પ્રવેશ આપનાર શાળાઓ સામે દંડ વસુલ લેવા બાબત.
  • પરિપત્ર - ૧૧૪ અનુદાન વગરની બિન સરકારી મા /ઉમા શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
  • સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની સાઈકલ અને શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત મોકલવા બાબત..
  • પરિપત્ર ન ૧૧૨ સને.૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં ધો-૯ માં અભ્યાસ કરતી આદિજાતિની કન્યાઓને સાયકલ ભેટ આપવા બાબ
  • પરિપત્ર ન ૧૧૧ ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યોગની ઉજવણી કરવા બાબત
  • જીલ્લા કક્ષાની રમતગમત સ્પર્ધાઓના આયોજન અંગેની મીટીંગમાં ઉપસ્થિત રેહવા બાબત
  • પરિપત્ર ન ૧૦૯ અટલ ટિકરીંગ લેબ