જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર નં ૨૧૪ વન્ય પરની સપ્તાહ અન્વયે ચિત્ર સ્પર્ધા યોજવા બાબત
  • પરિપત્ર નં.૨૧૩ પ્રવસી શિક્ષક ફાળવેલ ગ્રાન્ટ ગ્રાન્ટેડ માધ્ય.શાળાઓ
  • પરિપત્ર નં.૨૧૨ પ્રવાસી શિક્ષક ફાળવેલ ગ્રાન્ટ ઉ.માં.શાળાઓ
  • પરિપત્ર નં. ૨૧૧ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે non-IRAPRAN નંબરના CSRF -૧ ફોર્મ ભરવા બાબત
  • પરિપત્રનં. ૨૧૦ ૨૫/૯/૧૬ થી ૨/૧૦/2016 સ્વચ્છતા અને સમરસતા અંતર્ગત ૨ જી ઓક્ટોબર નો મેગા કાર્યક્રમ યોજવ
  • પરિપત્ર નં ૨૦૮ તા.૩૦/૯/૨૦૧૬ અંતીત આંકડાકીય માહિતી બાબત
  • પરિપત્ર ૨૦૯ મેલરિયા અને ડેન્ગ્યુ જેવા રોગોથી રક્ષણ માટે સાવચેતીનાં પગલા લેવા બાબત
  • પરિપત્ર નં ૨૦૭ ગુજરાત રા.માં.શિ.સંઘ મહામંડળના અધિવેશન બાબત
  • ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૬ ગ્રામ્ય/શાળા/તાલુકા/જીલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા ના આયોજન-સંચાલન બાબત
  • પરિપત્ર નં. ૨૦૬ આફત સામેની પૂર્વ તૈયારી એજ ઉપાય