જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર નં -૧૩૨:- નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઓપન સ્કુલીંગના વિદ્યાથીઓને શાળા પ્રવેશ બાબત.
  • પરિપત્ર નં ૧૩૧ રાજ્યાની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વિવિધ પ્રવૃતિઓ બાબત.
  • પરિપત્ર ૧૩૦ બાળ પ્રતિભા શોધ
  • પરિપત્ર ન ૧૨૯ બક્ષીપંચ શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્તમાં ફેરફાર બાબત
  • પરિપત્ર ન ૧૨૮ ઈસરો ભારત સરકારના પ્રદર્શન અંગે
  • પરિપત્ર નં ૧૨૭ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૧૫-૧૬ આધાર સીડિંગ કરાવવા બાબત
  • પરિપત્ર નં.-૧૨૬ જીલ્લા યુવા ઇકો એમ્બેસેડર-૨૦૧૬ વક્રતૃત્વ સ્પર્ધા યોજવા બાબત.
  • પરિપત્ર ન ૧૨૫ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૦૯-૧૦ તથા ૨૦૧૦-૧૧
  • પરિપત્ર ન ૧૨૪ અંગ્રેજી વિષય તાલીમ અંગે
  • પરિપત્ર ન ૧૨૩ આધાર સીડિંગ કરાવવા બાબત