જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર - ૮૦ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી બાબત
  • પરિપત્ર ૭૯ ગુજરાત ગૌરવદિન ની ઉજવણી કરવા બાબત
  • પરિપત્ર - ૭૮ નવ વર્ધિત પેન્શન યોજનાના ખાતા નંબર ફાળવવા બાબત
  • પરિપત્ર - ૭૭ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની દરખાસ્ત વાંધા પૂર્તતા માટે મોકલવા બાબત
  • પરિપત્ર ૭૬ માધ્યમિક શાળાના ભાષા તથા સા.વિજ્ઞાન ના શિક્ષકોની સંખ્યા મોકલવા બાબત
  • પરિપત્ર - ૭૫ આધાર કાર્ડ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત
  • પરિપત્ર ૭૪ રમતગમત પ્રવૃત્તિ ના વિકાસ માટે જરૂરી સૂચનો મોકલવા અંગે
  • પરિપત્ર ૭૩ વિકસતી જાતી કલ્યાણ ખાતાની યોજના
  • પરિપત્ર-૭૨ ગણિત વિજ્ઞાન તાલીમ હુકમો
  • પરિપત નં. ૭૧ ગ્રામ ઉદય થી ભારત ઉદય અભિયાન