જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર - ૧૭૨ સને ૨૦૧૬ - ૧૭ માટે ઈ.બી.સી. ગ્રાન્ટ નાં અંદાજો બાબત
  • પરિપત્ર ૧૭૧ ઉર્જા સરક્ષાણ અંગે ચિત્રકલા સ્પર્ધા નું આયોજન અંગે
  • પરિપત્ર ૧૭૦ આર્થીક રીતે પછાત વર્ગ નાં વિદ્યાર્થીઓને ઈબીસી ફી માફી બાબત
  • પરિપત્ર ૧૬૯ રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટો જાહર નામું
  • પરિપત્ર ૧૬૮ સ્કુલનાં બાળકોને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદન અને સરક્ષણનાં સંબધમાં જાણકારી આપવા બાબત
  • પરિપત્ર નં : ૧૬૭ :"આઝાદી-૭૦" - "યાદ કરો કુરબાની" કાર્યક્રમો શાળા કક્ષાએ યોજવા બાબત
  • પરિપત્ર નં : ૧૬૬ ટ્રેનીંગ એન્ડ સેન્સીટાઈઝેશન ઓફ ઇકો-ક્લબ ઈન અમરેલી
  • પરિપત્ર નં :૧૬૫- ૭મી સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વીઝ સ્પર્ધા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ બાબત
  • પરિપત્ર નં -૧૬૩ ગણિત વિષયની ઓગષ્ટ ૨૦૧૬ પરિક્ષાની ફી-રસીદ તથા સમયપત્રક મોકલવા બાબત
  • ૧૬૪ SCIENCE FARE SCIENCE, MATHEMATICS AND ENVIRONMENT EXHIBITION FOR CHILDREN — 2016-17 GUIDE LINE