શ્રી ડી.ડી.ડામોર મ.શિ.નિ

કર્મચારીનું નામ :   શ્રી ડી.ડી.ડામોર
હોદ્દો :   મ.શિ.નિ.
જન્‍મ તારીખ :   ૦૧/૦૬/૧૯૬૯
ખાતામાં દાખલ તારીખ :   ૧૨/૦૭/૧૯૯૩
કચેરીમાં દાખલ તારીખ :   ૦૧/૦૭/૨૦૧૦
નિવૃતિ તારીખ :   ૩૧/૦૫/૨૦૨૭
કેટેગરા :   ST
લાયકાત :   M.A. B.ed.