શ્રી પી.આર.જોશી જુ.ક્લાર્ક

શ્રી પી.આર જોશી

જુ.ક્લાર્ક

જન્મ તા;- ૧૮/૦૪/૧૯૮૯

ખાતામાં દાખલ તા:-  ૨૨/૦૯/૨૦૧૫

લાયકાત:- B.A 

વતન:- મુ.ચલાલા તા: ધારી