કર્મચારીશ્રી

 

શ્રી વી.વી સોલંકી જુ.ક્લાર્ક

જન્મ તા;૦૧/૦૬/૧૯૯૦

લાયકાત:-B.C.A, P.G.D.C.A

ખાતામાં દાખલ તા; ૧૫/૦૫/૨૦૧૭

વતન:- મુ.નાની કુંડળ તા.બાબરા

શ્રી એન. બી. ચાવડા

હોદ્દો: પટાવાળા

જન્‍મ તારીખ: ૧૮/૦૮/૧૯૬૧

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૦૪/૦૪/૧૯૮પ

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૨૧/૧૦/૧૯૮૬

નિવૃતિ તારીખ: ૩૧/૦૮/૨૦૨૧

કેટેગરા: સા. શૈ. પછાત

લાયકાત: ધો. ૭ પાસ

શ્રી ડી. એમ. વાળા

હોદ્દો: જુનીયર કારકુન

જન્‍મ તારીખ: ૩૦/૦પ/૧૯૬૪

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૦૬/૦૧/૧૯૯૦

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૧૬/૦૬/૨૦૦પ

નિવૃતિ તારીખ: ૩૦/૦૪/૨૦૨૨

કેટેગરા: અનુ. જાતી

લાયકાત: એચ. એસ. સી

શ્રી પી. બી. જોટંગીયા

હોદ્દો: જુનીયર કારકુન

જન્‍મ તારીખ: ૦૧/૦૨/૧૯૬૮

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૦પ/૦૧/૧૯૯૦

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૧૬/૦૬/૨૦૦પ

નિવૃતિ તારીખ: ૨૮/૦૨/૨૦૨૬

કેટેગરા: સા.શૈ.પછાત

લાયકાત: એસ. એચ. સી.

શ્રી જે. એમ. બોરીચા

હોદ્દો: સિનીયર કારકુન

જન્‍મ તારીખ: ૦૭/૦૮/૧૯૬૦

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૦૧/૦૪/૧૯૮પ

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૩૦/૦૯/૧૯૯૨

નિવૃતિ તારીખ: ૩૧/૦૮/૨૦૧૮

કેટેગરા: સા.શૈ.પછાત

શ્રી પી.આર જોશી

જુ.ક્લાર્ક

જન્મ તા;- ૧૮/૦૪/૧૯૮૯

ખાતામાં દાખલ તા:-૨૨/૦૯/૨૦૧૫

લાયકાત:- B.A

વતન:- મુ.ચલાલા તા: ધારી

શ્રી ડી.ડી.ડામોર

હોદ્દો: મ.શિ.નિ.

જન્‍મ તારીખ: ૦૧/૦૬/૧૯૬૯

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૧૨/૦૭/૧૯૯૩

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૦૧/૦૭/૨૦૧૦

નિવૃતિ તારીખ: ૩૧/૦૫/૨૦૨૭

કેટેગરા: ST

લાયકાત: M.A. B.ed.

કે.ડી.પારઘી મ.શિ.નિ.

“મિલના” અક્ષર નગર

શેરી નં-૦૩ ગાંધીગ્રામ

રાજકોટ

MO: 94087 51976

શ્રી આર. કે. વાજા

હોદ્દો: પટાવાળા

જન્‍મ તારીખ: ૦૧/૦પ/૧૯૬૯

ખાતામાં દાખલ તારીખ: ૦પ/૦૧/૧૯૯૦

કચેરીમાં દાખલ તારીખ: ૨૧/૦૬/૨૦૦૬

નિવૃતિ તારીખ: ૩૧/૦પ/૨૦૨૯

કેટેગરા: અનુ. જન જાની

લાયકાત: ધો. ૧૦ પાસ

શ્રી એ.વી કોલડીયા

હોદો:- જુ.ક્લાર્ક

જન્મ તા;-૦૧/૦૬/૧૯૮૭

ખાતામાં દાખલ તા;-૧૯/૦૫/૨૦૧૭

લાયકાત:- B.A

વતન:-છેલણા તા;જાફરાબાદ

લાયકાત: એસ. એચ. સી.

શ્રી એ.વી મકવાણા

જુ.ક્લાર્ક

જન્મ તા:- ૨૫/૦૭/૧૯૮૯

ખાતામાં દાખલ તા:- ૦૨/૦૩/૨૦૧૩

લાયકાત:- B.A

વતન:- મુ.ચમારડીતા.બાબરા

શ્રી ભાવેશભાઈ ડાભી IEDSS

IEDSS કો-ઓર્ડીનેટર

જન્મ તા:- ૧૫/૦૨/૧૯૮૮

ખાતામાં દાખલ તા;- ૧૦/૦૮/૨૦૧૬

લાયકાત:- B.A B.Ed (Special Education)

વતન:- ભોજપરા તા:-વલ્લભીપુર

 શ્રી પરેશ કે. વાઘેલા સિ..ક્લાર્ક

જન્મ તા:- ૨૫/૦૭/૧૯૯૩

ખાતામાં દાખલ તા:- ૨૧/૦૪/૨૦૧૮

લાયકાત:- B.E.(Production)

વતન:- મુ-મહુવા તા-મહુવા જી-ભાવનગર

શ્રી સાગર બી.જોષી

સિ.ક્લાર્ક

જન્મ તા:- ૧૧/૧૧/૧૯૯૪

ખાતામાં દાખલ તા:- ૨૪/૦૪/૨૦૧૮

લાયકાત:- B.E.(Mechanical)

વતન:- મુ.અમરેલી તા.જિ-અમરેલી