પરીપત્ર નં:૨૮૯: શાળાના જનરલ રજીસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીનાં નામ અને પિતાના નામમાં આંશિક (વિશેષણો) સુધારા કરવા બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૨૮૬ શિક્ષણ દ્વારા પર્યાવરણ શિક્ષણ કાર્યને અસરકારક બનાવવા “પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા” શરૂ કરવા બાબત.

Continue Reading