પરિપત્ર નં.-૩૫૩ જાન્યુ-૨૦ માસના દૂરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગત બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર ન-૩૨૩ માર્ચ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર ધો-૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેનાર વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને માર્ગદર્શન આપવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૩૪૭ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ ની ફી નિર્ધારણ માટે પ્રપોઝલ ફાઇલ જમા કરાવવા બાબત

Continue Reading