પરીપત્ર નં-૪૪૪ ધો.૧૦ ના વિધાર્થીઓના કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે લેવામાં આવનાર એપ બેઝ્ડ ઈન્ટરેસ્ટ એન્ડ એપ્ટિટયુડ ટેસ્ટ મોકુફ રાખવા બાબત

Continue Reading

પરિપત્ર નં-૪૪૦ એપ્રિલ-૨૦ માસના દૂરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ બાબત

Continue Reading