પરીપત્ર નંં-૨૨૪ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં જિલ્લા કક્ષાએ તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળાને પ્રોત્સાહક ઇનામ બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૨૨૨ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલિત હિંદી તેમજ ગાંધી વિચાર પ્રચાર પરીક્ષાઓ બાબત

Continue Reading

પરીપત્ર નં: ૨૨૧: દસમી રાજ્યસ્તરીય સ્વામી સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વીઝ સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦ બાબત

Continue Reading