પરીપત્ર – ઇકો ક્લબની તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધા માટે તાલુકા કન્વીનરની નિમણુક બાબત (સુધારો)

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૨૬૯ સને ૨૦૧૯-૨૦માં મ.શિક્ષકોના કાર્યભાર પુરો ન થવા અંગે ફાજલ અંગેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નંં-૨૬૨ સરકારી અને બિન સરકારી શાળાઓમાં કાર્યરત શિક્ષકોને ઓળખકાર્ડ આપવા બાબત

Continue Reading