પરીપત્ર-૪૨૪ ધો.૧૦ અને ૧૨ ના વિધાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી વકતવ્યો પ્રસારીત કરવા બાબત

Continue Reading

ધો.૧૦ના વિધાર્થીઓને કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે એપ બેઝડ ઈન્ટરેસ્ટ એન્ડ એપ્ટિટયુડ ટેસ્ટ લેવા બાબત

Continue Reading