પરિપત્ર નં- ૩૧૨ તા. ૩૧/૧૦/૨૦૧૯ અંતિત નિવૃત્ત થયેલ કર્મચારીઓની આખરી ઉપાડની દરખાસ્ત અંગે

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૩૧૦ National Scholarship Portal પરની દિવ્યાંગ શિષ્યવૃતિ યોજના હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન તથા KYC કરવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૩૦૮ ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ મહામંડળ આયોજિત શૈક્ષણિક અધિવેશન બાબત.

Continue Reading