પરિપત્ર નં. ૯૭ તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૮ ની સ્થિતિએ આધાર એનરોલમેન્ટ અને અપડેશનની માહિતી મોકલવા બાબત.

પરિપત્રો