પરીપત્ર નંં ૧૦૨: જિલ્લાની બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓના સાતમાં પગાર પંચના તફાવતની રકમ બાબત

પરિપત્રો