પરીપત્ર નં ૧૧૬: સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાં જિલ્લા કક્ષાએ તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે ઉપસી આવવા પ્રેરાય તે માટે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવા બાબત

પરિપત્રો