પરીપત્ર નં ૧૯૦: અનુ. જાતિના વિદ્યાર્થીઓઅના L.C માં હરીજન/ચમાર/ભંગીના સ્થાને પર્યાય શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા બાબત

પરિપત્રો