પરીપત્ર નં ૧૯૮: નેશનલ સ્કીમ ઓફ ઇન્સેન્ટીવ તું ગર્લ્સ ફોર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન લાભાર્થીઓની અરજીઓની ઓનલાઈન વેરીફીકેશન કરીને મોકલી આપવા બાબત.

પરિપત્રો