પરીપત્ર નં ૨૫૦: અસ્વચ્છ વ્યવસાય માં રોકાયેલા વાલીના બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત વર્ષ: ૨૦૦૬-૦૭, ૨૦૦૭-૦૮ તથા વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની યાદી મોકલવા બાબત

પરિપત્રો