પરીપત્ર નં: ૨૮૩: Digital gujarat portal પર અનુ. જાતિ, અનુ. જનજાતિ, સા. અને શૈ. રીતે પછાતવર્ગ, આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ, લઘુમતી, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓની પ્રિમેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓની વર્ષ: ૨૦૧૮-૧૯ની ઓનલાઇન દરખાસ્તો તાત્કાલિક મોકલવા બાબત

પરિપત્રો