પરિપત્ર – ૦૩ ગુજરાત રાજય ઉ.મા. શિક્ષક સંઘ મહામંડળ આયોજિત બે દિવસીય શૈક્ષણિક અધિવેશન માં જવાની મંજૂરી આપવા બાબત.

પરિપત્રો