પરીપત્ર નં:૭૯ ધોરણ ૧૨ (વિ.પ્ર)ની ગુજકેટની પરીક્ષાના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર થયા બાબત.

પરિપત્રો