પરિપત્ર નં.૯૦- અમરેલી જિલ્લા વિદ્યાસભા ડ્રીસ્ટ્રીકટ લેવલ સ્પોર્ટસ સ્કુલ આયોજિત રમત-ગમત સ્પર્ધા અંગે.

પરિપત્રો