પરીપત્ર નં.-૯૫ UDID અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવેલ દિવ્યાંગ બાળકોના સર્ટીફીકેટ માટે તાલુકા કક્ષાએ કેમ્પ કરી પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત.

પરિપત્રો