પરીપત્ર નં ૧૨૨ : બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ શાળાવાર/વિષયવાર રોસ્ટર ક્રમાંકની સાથે શિક્ષણ સહાયકોની ખાલી જગ્યાની માહિતી આપવા બાબત

પરિપત્રો