પરીપત્ર નં-૩૦૬ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉ.મા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-૨૦૦૫માં ઉમેરો કરવા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *