પરીપત્ર નં-૪૩૪ અધિક્રુત હોલટીકીટ સિવાય વિધાર્થીને પરીક્ષાના બિલ્ડીંગમાં પરીક્ષા હોલમાં પ્રવેશ ન આપવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *