પરીપત્ર નં.૫૩૨- ઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા, વિજ્ઞાન પ્રવાહ, ધો-૧૨, માર્ચ-૨૦૨૦ અવલોકન/ગુણચકાસણીની અરજી અન્વવયે સુધારેલ ગુણપત્રક/પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત.

પરિપત્રો