પરીપત્ર-૫૬૭ ગુજકેટ ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી વેબસાઈટ ઉપર મુકવા બાબત.

પરિપત્રો