પરિપત્ર નં. – ૬૫૧ બિન. સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકો/કર્મચારીઓના જી.પી.એફ. ની આખરી ઉપાડની દરખાસ્ત અંગે.

પરિપત્રો