પરીપત્ર નં.-૬૭૬-ધોરણ-૧૦ ના ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના પાઠ્યપુસ્તક QR CODE અન્વવયે DIKSHA PORTAL પર અપલોડ કરેલ E-CONTENTનો ઉપયોગ કરવા બાબત.

પરિપત્રો