પરિપત્ર ૪૯ સરકારી/ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉમા શાળાઓમા તાસ દીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા બાબત (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

પરિપત્રો