પરીપત્ર નં- ૯૨, ૩૧% કે તેથી ઓછું પરિણામ ધરાવતી શાળાઓને મીટીંગમાં હાજર રહેવા બાબત.

પરિપત્રો