પરીપત્ર નં: ૧૪૬: બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉ.મા શાળામાં શાળાવાર/વિષયવાર શિક્ષણ સહાયકોની ખાલી જગ્યાની માહિતીના કેમ્પમાં હાજર રહેવા બાબત

પરિપત્રો