પરીપત્ર નં ૧૮૮: બી.એલ.ઓ.એ ઉનાળા વેકેશન દરમિયાન કરેલ કામગીરીની વળતર/પ્રાપ્ત રજા મંજૂર કરવા બાબત

પરિપત્રો