પરીપત્ર નં ૧૯૫: ગંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જય6તિની ઉજવણી કાર્યક્રમના ભાગરૂપે કલા ઉત્સવ હેઠળ ચિત્ર કલા, કવ્ય લેખન, નિબંધ અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધા

પરિપત્રો