પરીપત્ર નં ૨૧૧: મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ ઉજવણી અંતર્ગત તા. ૦૨/૧૦/૧૮ ના રોજ કાર્યક્રમોના આયોજન તેમજ શાળા ચાલુ રાખવા બાબત

પરિપત્રો