પરિપત્ર નં – 54 અનુ. જન જાતિના વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપથી વંચિત નાં રહેવા બાબત.

પરિપત્રો