પરીપત્ર નં.૮૪- રવિવારે તથા જાહેર રાજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની તથા અન્ય સરકારી કામગીરીની વળતર રજા બાબત.

પરિપત્રો