પરીપત્ર નં.૧૫૦- ધો.૯ અને ૧૧ની એપ્રિલ-૨૦૧૯માં લેવાયેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો રીટેસ્ટ લેવા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *