પરીપત્ર: ૧૫૮: સરકારી/ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક/ઉ.માં.શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *