પરિપત્ર નં.-૩૭૩ બી.એલ.ઓ./સુપરવાઈઝર શિક્ષક કર્મ્ચારીશ્રીઓને પરવાનગી વગર બદલીના કામે છુટા નહિ કરવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *