પરીપત્ર નં:૨૮૯: શાળાના જનરલ રજીસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીનાં નામ અને પિતાના નામમાં આંશિક (વિશેષણો) સુધારા કરવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *