પરીપત્ર નં:૨૮૯: શાળાના જનરલ રજીસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીનાં નામ અને પિતાના નામમાં આંશિક (વિશેષણો) સુધારા કરવા બાબત

પરિપત્રો